Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2018

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.
I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2017 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:
 
– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall, VD Poularde AB.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter hyr ut till Arbetsförmedlingen i Östersund

NP3 Fastigheter har skrivit ett femårigt hyresavtal med Arbetsförmedlingen om drygt 2 000 kvadratmeter i Östersund. Det årliga hyresvärdet uppgår till 3,1 miljoner kronor.

Arbetsförmedlingen är sedan tidigare hyresgäst hos NP3 i Östersund och tillträder den utökade förhyrda ytan den 1 december 2017. Efter tillträdet av de utökade lokalerna kommer Arbetsförmedlingen att hyra 7 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 11,3 miljoner kronor.

Stadsdel Norr i Östersund befinner sig i en expansiv fas där NP3 vill bidra till att skapa en levande stadsdel.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2017

  • Intäkterna ökade med 36 procent till 324 MSEK (239).
  • Driftöverskottet ökade med 33 procent till 225 MSEK (169).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 150 MSEK (109) motsvarande 2,76 kronor/aktie (2,16).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 130 MSEK (69).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 231 MSEK (152) vilket motsvarar 4,24 SEK/aktie (3,02).

VD Andreas Nelvig kommenterar

Under 2017 har vi fortsatt visa att NP3 är ett tillväxtbolag med en hög och trygg avkastning.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastighetsportfölj i Luleå

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat 9 fastigheter i Luleå om sammanlagt 24 500 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om 276 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Fastigheterna har en ekonomisk uthyrningsgrad om 93 % och det årliga hyresvärdet uppgår till 24 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 2,4 år.

Fem av fastigheterna är belägna på Storhedens handels- och industriområde som är övre Norrlands största handelsområde och som ligger längs E4,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar och bygger nytt

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3″) har förvärvat en fastighet i Timrå och en i Skellefteå med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 79 miljoner kronor. Aggregerade hyresvärdet uppgår till 7,7 mkr. Dessutom har en nybyggnation påbörjats i Östersund för Swedol.

Industri- och kontorsfastigheten Företagaren 3 i Skellefteå har en yta om 4 722 kvm och ett årligt hyresvärde om 3,9 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd till Optronic med en avtalslängd om 11 år.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 100 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3″) har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 100 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0009805054), varav obligationer om 350 mkr emitterades i april 2017.
 
Obligationerna emitterades till kurs 100,25%, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 440 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 13 april 2021.
 
Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.
 
SEB och Swedbank har varit finansiella rådgivare och bookrunners i samband med obligationsemissionen.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3″ eller “bolaget”) offentliggjorde den 7 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 4,50 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 8 maj 2017.

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 2 maj 2017 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 2,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2017 (handlas utan utdelning 3 maj). Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 9 maj 2017.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till sex och inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Elisabeth Norman, Åsa Bergström och Gunnar Lindberg samt nyval av Olof Johansson.

 » Läs mer…

NP3 Delårsrapport januari – mars 2017

Januari – mars 2017

  • Intäkterna ökade med 36 procent till 159 MSEK (117).
  • Driftöverskottet ökade med 34 procent till 106 MSEK (79).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 43 procent till 70 MSEK (49) motsvarande 1,29 kronor/aktie (0,98).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 26 MSEK (30).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 79 MSEK (69) vilket motsvarar 1,46 SEK/aktie (1,36).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Första kvartalet är som vanligt det kvartal som tyngs mest av vinterkostnader vilket leder till lägre överskottsgrad och intjäning.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter fullbordar förvärv från den 31 mars 2017

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3″) offentliggjorde den 31 mars 2017 att bolaget förvärvat en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 310 miljoner kronor. Förvärvet var villkorat att säljaren Localis Riks AB:s årsstämma godkände affären vilket nu skett samt att NP3 erhållit slutgiltiga kreditbeslut vilket nu har givits.

Den fullbordade affären finansieras genom egen kassa, obligationslån och banklån och NP3 tillträder fastigheterna under det andra kvartalet 2017.

Förvärvet avser 14 fastigheter om sammanlagt 41 400 kvadratmeter.

 » Läs mer…