Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden

NP3 föreslår extra utdelning samt kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning och om närståendetransaktion

NP3 föreslår extra utdelning samt kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning och om närståendetransaktion

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), har beslutat att föreslå en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie. På grund av den osäkerhet som covid-19 medförde beslutade styrelsen i NP3 Fastigheter inför årsstämman 2020 att justera förslaget till vinstutdelning från 3,40 kronor per stamaktier till 1,70 kronor per stamaktie. Styrelsen har utvärderat bolagets utveckling de senaste månaderna,

 » Läs mer…

NP3 uppfyller villkoren för inlösen av obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

NP3 uppfyller villkoren för inlösen av obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE,

 » Läs mer…

NP3 upprättar ett grönt ramverk, överväger att ta upp ett grönt obligationslån och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande avseende bolagets obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2021

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2021

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 15 juni 2020 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2021 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

I enlighet med beslutet har de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2020 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter ingår avsiktsförklaring om joint venture

NP3 Fastigheter har idag tecknat en avsiktsförklaring med AB Sagax (”Sagax”) om bildande av ett joint venture. Sagax har erbjudit NP3 att förvärva 50 % av aktierna i ett idag, av Sagax, förvärvat fastighetsägande bolag. Det fastighetsägande bolaget äger direkt och genom bolag 37 fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 410 miljoner kronor.

Sagax har förvärvat fastigheterna av Stark Group som kommer hyra samtliga lokaler genom sitt dotterbolag Beijer Byggmaterial AB. Stark Group är en av norra Europas ledande bygghandelskoncerner med en omsättning överstigande 43 miljarder kronor och 10 000 medarbetare.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2020

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2020

Januari – juni 2020

  • Intäkterna ökade med 9 % till 536 mkr (493 mkr motsvarande period 2019).
  • Driftöverskottet ökade med 13 % till 383 mkr (338).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 256 mkr (225). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 4,23 kr/stamaktie (3,71).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33 mkr (99).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 199 mkr (230) vilket motsvarar 3,17 kr/stamaktie (3,79).

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 163 miljoner kronor

NP3 Fastigheter har i fem transaktioner förvärvat sex fastigheter, med primärt ändamål för industriverksamhet, till ett värde om 163 miljoner kronor och avyttrat två fastigheter till ett värde om 40 miljoner kronor.

Fem av de förvärvade fastigheterna ligger i Karlstad kommun och en fastighet i Borlänge. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 29 200 kvadratmeter med en tomtareal om 83 200 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 23,4 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 100 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 2,6 år.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 3 100 000 preferensaktier. Nyemissionen av preferensaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 3 100 000 aktier till sammanlagt 82 288 946 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 27 950 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst,

 » Läs mer…