Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 150 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 150 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0009805054), varav obligationer om 450 mkr emitterats tidigare.

Obligationerna emitterades till kurs 100,5 %, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 435 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 13 april 2021. 

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, investeringar och allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm. 

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – september 2017

Januari-september

  • Intäkterna ökade med 33 procent till 497 MSEK (375).
  • Driftöverskottet ökade med 29 procent till 353 MSEK (273).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 236 MSEK (177) motsvarande 4,35 kronor/aktie (3,52).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 173 MSEK (129).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 332 MSEK (257) vilket motsvarar 6,12 SEK/aktie (5,09).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

För kvartalet uppgår förvaltningsresultatet till 86 miljoner kronor vilket är en ökning med 26 procent i jämförelse med samma period i fjol och en ökning med nio procent från det senaste kvartalet 2017.

 » Läs mer…

NP3 tecknar nytt 10-årigt hyresavtal med Postnord i Luleå

NP3 Fastigheter AB (publ) har avtalat med Postnord om en utbyggnation av den logistikfastighet som Postnord sedan tidigare hyr fullt ut. Investeringen i utbyggnationen uppgår till 25 miljoner kronor.
 
Postnord har tecknat ett tioårigt hyresavtal för de nya lokalerna som efter utbyggnationen uppgår till drygt 6 300 kvadratmeter. Tillträde sker under hösten 2018. Det befintliga årliga hyresvärdet om 3 250 000 kronor kommer efter utbyggnationen att uppgå till ca 5 800 000 kronor.
 
För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig,  » Läs mer…

NP3 avyttrar två fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har sålt en fastighet i Sundsvall och en fastighet i Nordmaling för sammanlagt 31,2 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar sammanlagt 5 549 kvadratmeter uthyrningsbar area och det aggregerade hyresvärdet uppgår till nära 3,2 miljoner kronor.

Försäljningen sker i bolagsform och frånträde sker 3 oktober 2017. Försäljningen medför en realiserad värdeförändring om 8,9 MSEK vilket redovisas i Q3.

Försäljningen innebär att NP3 inte längre äger någon fastighet i Nordmalings kommun.

 » Läs mer…

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2018

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.
I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2017 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:
 
– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall, VD Poularde AB.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter hyr ut till Arbetsförmedlingen i Östersund

NP3 Fastigheter har skrivit ett femårigt hyresavtal med Arbetsförmedlingen om drygt 2 000 kvadratmeter i Östersund. Det årliga hyresvärdet uppgår till 3,1 miljoner kronor.

Arbetsförmedlingen är sedan tidigare hyresgäst hos NP3 i Östersund och tillträder den utökade förhyrda ytan den 1 december 2017. Efter tillträdet av de utökade lokalerna kommer Arbetsförmedlingen att hyra 7 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 11,3 miljoner kronor.

– Stadsdel Norr i Östersund befinner sig i en expansiv fas där NP3 vill bidra till att skapa en levande stadsdel.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2017

  • Intäkterna ökade med 36 procent till 324 MSEK (239).
  • Driftöverskottet ökade med 33 procent till 225 MSEK (169).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 150 MSEK (109) motsvarande 2,76 kronor/aktie (2,16).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 130 MSEK (69).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 231 MSEK (152) vilket motsvarar 4,24 SEK/aktie (3,02).

VD Andreas Nelvig kommenterar

Under 2017 har vi fortsatt visa att NP3 är ett tillväxtbolag med en hög och trygg avkastning.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastighetsportfölj i Luleå

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat 9 fastigheter i Luleå om sammanlagt 24 500 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om 276 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Fastigheterna har en ekonomisk uthyrningsgrad om 93 % och det årliga hyresvärdet uppgår till 24 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 2,4 år.

Fem av fastigheterna är belägna på Storhedens handels- och industriområde som är övre Norrlands största handelsområde och som ligger längs E4,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar och bygger nytt

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3”) har förvärvat en fastighet i Timrå och en i Skellefteå med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 79 miljoner kronor. Aggregerade hyresvärdet uppgår till 7,7 mkr. Dessutom har en nybyggnation påbörjats i Östersund för Swedol.

Industri- och kontorsfastigheten Företagaren 3 i Skellefteå har en yta om 4 722 kvm och ett årligt hyresvärde om 3,9 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd till Optronic med en avtalslängd om 11 år.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 100 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 100 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0009805054), varav obligationer om 350 mkr emitterades i april 2017.
 
Obligationerna emitterades till kurs 100,25%, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 440 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 13 april 2021.
 
Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.
 
SEB och Swedbank har varit finansiella rådgivare och bookrunners i samband med obligationsemissionen.  » Läs mer…