Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2017

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2016 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2017 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år. 

I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2016 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats: 

- Poularde AB representeras av Håkan Andersson,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter: Delårsrapport januari – juni 2016

Första halvåret januari-juni

  • Intäkterna ökade med 27 procent till 239 MSEK (188)
  • Driftöverskottet ökade till 169 MSEK (135)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 69 MSEK (27)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 152 MSEK (82) vilket motsvarar 3,02 SEK/aktie (1,70)

Andra kvartalet april-juni

  • Intäkter: 122 MSEK (99)
  • Driftöverskott: 90 MSEK (74)
  • Värdeförändringar på fastigheter: 39 MSEK (14)
  • Resultat efter skatt: 84 MSEK (43) vilket motsvarar 1,66 SEK/aktie (0,89)

Vd Andreas Nelvig kommenterar:

Det jag särskilt vill lyfta fram ur rapporten är den positiva uthyrningen och den starka tillväxten.

 » Läs mer…

NP3 köper handelsfastighet i Östersund

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat en fastighet i Lillänge handelsområde i Östersund  till ett nettopris om 136,5 miljoner kronor. Den fullt uthyrda fastigheten om nära 7 800 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om 10,4 miljoner kronor och den genomsnittliga hyresdurationen är 8,4 år. 

Den största hyresgästen är Coop Nord som står för 74 procent av hyresvärdet, Kappahl står för 16 procent och Dressman står för 5 procent. I samband med tillträdet skriver Coop ett nytt tioårigt hyresavtal.

 » Läs mer…

NP3 köper logistikfastighet i Gävle

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat en fullt uthyrd fastighet i Ersbo logistikpark i Gävle med ett underliggande fastighetsvärde om 59,4 miljoner kronor. Fastigheten om 5 700 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om 4,5 miljoner kronor.

E-handelsbolaget Partykungen hyr hela fastigheten och har ett sjuårigt hyresavtal. Säljare av fastigheten är Ersand Förvaltning AB och tillträde är den 30 juni 2016.

Ersbo logistikpark har ett, ur infrastruktursynpunkt, strategiskt läge vid Gävles södra infart från E4.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av totalt 246 974 aktier. Emissionen av aktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i bolaget har förändrats. 

Nyemissionen medför att antalet aktier i NP3 Fastigheter ökar med 246 974 aktier från 50 351 467 aktier till totalt 50 598 441 aktier, och aktiekapitalet ökar med 834 409 SEK från 176 260 134,50 SEK till totalt 177 094 543,50 SEK. Varje aktie berättigar till en röst. 

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastighetsportfölj för 270 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har i två affärer förvärvat en portfölj i Falun om 12 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 270 miljoner kronor. Portföljen har ett årligt hyresvärde om 26,5 miljoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden är 98 procent. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till cirka 4,1 år.

Beståndet omfattar 12 väl samlade fastigheter i Ingarvets företagsområde i Falun. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 36 300 kvadratmeter. En av fastigheterna med ett hyresvärde om 2,85 msek och ett pris på 29 msek tillträds den 30 juni 2016 och säljare av den är Haglöf &

 » Läs mer…

NP3 hyr ut i Borlänge med ett hyresvärde om drygt 2 msek

NP3 Fastigheter AB (publ) har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Dalatrafik AB för ett kontor om cirka 2 066 kvadratmeter i Borlänge. Årshyran ligger på strax över 2 miljoner kronor och tillträde sker den 1 januari 2017. 

Efter en mindre ombyggnation kommer Dalatrafik AB att etablera sitt huvudkontor i lokalerna. Fastigheten är belägen i området Södra Backa, Borlänge, och innehåller ca 18 300 kvm lokaler, varav kontor står för cirka 4 000 kvm.

 » Läs mer…

NP3 fortsätter tillväxten

NP3 Fastigheter har förvärvat  en fastighet med 44 byggnader om sammanlagt 48 600 kvadratmeter i Sollefteå med ett underliggande fastighetsvärde om 120 miljoner kronor. Det årliga hyresvärdet ligger på 24,4 miljoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden är 90 procent. Fastigheten tillträds den 30 juni 2016.

Den förvärvade fastigheten Hågesta 3:115 ligger i östra delen av Sollefteå, strategiskt placerat vid riksväg 90 och med promenadavstånd till centrum. Tidigare fanns här regementet I21. Säljare är statligt ägda Vasallen AB.

 » Läs mer…

NP3 fortsätter tillväxten i Skellefteå

NP3 Fastigheter har förvärvat en fastighet i Skellefteå med ett underliggande fastighetsvärde om 17,8 miljoner kronor. Den fullt uthyrda fastigheten om 1 970 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om 1,7 miljoner kronor och hyresdurationen är 7 år. Åsells Möbler (Svenska Hem) är enda hyresgäst och och fastigheten tillträds den 30 juni 2016.

I och med detta förvärv har NP3 nu fem fastigheter i Skellefteå och har från årsskiftet ökat den uthyrbara ytan med 55 procent till totalt 18 476 kvadratmeter. 

 » Läs mer…

NP3 genomför riktad nyemission om 10 miljoner kronor som betalning vid förvärv

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3″ eller “Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 246 974 aktier till ett pris av 40,49 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 9 999 977 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för två förvärv där de nyemitterade aktierna fördelas lika med 123 487 aktier vardera till de båda säljarna Actice Nordic AB och Klubbhusudden AB.

Det ena förvärvet är fastigheten Tällberg 4:13 och 4:26,

 » Läs mer…