Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden

NP3 Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller “bolaget”) offentliggjorde den 7 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 4,50 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 8 maj 2017.

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 2 maj 2017 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 2,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2017 (handlas utan utdelning 3 maj). Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 9 maj 2017.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till sex och inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Elisabeth Norman, Åsa Bergström och Gunnar Lindberg samt nyval av Olof Johansson.

 » Läs mer…

NP3 Delårsrapport januari – mars 2017

Januari – mars 2017

  • Intäkterna ökade med 36 procent till 159 MSEK (117).
  • Driftöverskottet ökade med 34 procent till 106 MSEK (79).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 43 procent till 70 MSEK (49) motsvarande 1,29 kronor/aktie (0,98).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 26 MSEK (30).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 79 MSEK (69) vilket motsvarar 1,46 SEK/aktie (1,36).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Första kvartalet är som vanligt det kvartal som tyngs mest av vinterkostnader vilket leder till lägre överskottsgrad och intjäning.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter fullbordar förvärv från den 31 mars 2017

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3”) offentliggjorde den 31 mars 2017 att bolaget förvärvat en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 310 miljoner kronor. Förvärvet var villkorat att säljaren Localis Riks AB:s årsstämma godkände affären vilket nu skett samt att NP3 erhållit slutgiltiga kreditbeslut vilket nu har givits.

Den fullbordade affären finansieras genom egen kassa, obligationslån och banklån och NP3 tillträder fastigheterna under det andra kvartalet 2017.

Förvärvet avser 14 fastigheter om sammanlagt 41 400 kvadratmeter.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2016 har offentliggjorts

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2016 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan, vid uppgivande av namn och adress, beställas via [email protected] 

För ytterligare information kontakta:
Carl Linton, IR-ansvarig
E-post: [email protected]
Telefon: 070 508 85 75

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2017 kl.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar förtagsobligationer om 350 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3”) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 350 mkr med en löptid om fyra år på den nordiska marknaden. 

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 450 räntepunkter och har slutligt förfall i april 2021. Obligationslånet har ett rambelopp om 700 mkr. NP3 kommer att ansöka om notering av företagsobligationerna på Nasdaq Stockholm. 

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till generella verksamhetsändamål däribland fastighetsförvärv. 

SEB och Swedbank har varit finansiella rådgivare och bookrunners i samband med obligationsemissionen och Gernandt &

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter hyr ut till Trafikverket i Gävle

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3”) har skrivit ett sexårigt hyresavtal med Trafikverket om 5 065 kvadratmeter i Gävle. Det årliga hyresvärdet uppgår till 6,8 miljoner kronor.

Fastigheten (Näringen 18:8) som Trafikverket kommer att hyra från och med den 1 september 2018 nyttjas i dag som logistikfastighet. NP3 kommer att investera cirka 65 miljoner kronor i om- och nybyggnationer för att omvandla den till kontor. För att kunna genomföra projektet krävs en detaljplaneändring av fastigheten vilket NP3 har ansökt om.

 » Läs mer…

NP3 avtalar om förvärv av fastighetsportfölj för 310 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har avtalat om förvärv av 14 fastigheter om sammanlagt 41 400 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om 310 miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 98 % och det årliga hyresvärdet uppgår till 26,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen i fastigheterna uppgår till 5,3 år.

Förvärvet är villkorat att säljaren Localis Riks AB:s årsstämma, som äger rum den 7 april, godkänner affären samt slutgiltiga kreditbeslut.

Förvärvet består av fem fastigheter i Gävle samt en i Sandviken om sammanlagt 23 000 kvadratmeter uthyrbar yta.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter överväger emission av företagsobligationer

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3”) har engagerat SEB och Swedbank att, med start den 4 april 2017, arrangera möten med obligationsinvesterare. Med reservation för rådande marknadsförhållanden kan en emission av en icke-säkerställd obligation i svenska kronor och med en löptid om 4 år med rörlig och/eller fast ränta följa.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 11:20 CET.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: [email protected]
Telefon: +46 70 31 31 798

Linda Ekman,

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

NP3 Fastigheter AB (publ) kallar till årsstämma den 2 maj 2017.
Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 2,40 kronor per aktie samt beslut om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag (preferensaktier).

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdag den 2 maj 2017 kl. 15:30 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:00.

 Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 » Läs mer…