Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information

NP3 genomför riktad nyemission om 10 miljoner kronor som betalning vid förvärv

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3″ eller “Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 246 974 aktier till ett pris av 40,49 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 9 999 977 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för två förvärv där de nyemitterade aktierna fördelas lika med 123 487 aktier vardera till de båda säljarna Actice Nordic AB och Klubbhusudden AB.

Det ena förvärvet är fastigheten Tällberg 4:13 och 4:26,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

 • Intäkterna ökade med 32 % till 117 MSEK (89)
 • Driftöverskottet ökade till 79 MSEK (61)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 30 MSEK (14)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 69 MSEK (39) vilket motsvarar 1,36 SEK/aktie (0,81)

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Årets första kvartal är ett kvartal som följer vår plan. Att årets första tre månader är ett kvartal med hårt arbete vars resultat visar sig först senare är något som NP3 är vana vid.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 125 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap – har emitterat icke säkerställda obligationer om 125 miljoner kronor. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 miljoner kronor
(ISIN: SE0007491253), varav obligationer om 300 miljoner kronor emitterades i september 2015.

Obligationerna emitterades till en kurs om 102,170 procent av nominellt belopp. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter och har slutligt förfall den 15 oktober 2018.

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndag den 2 maj 2016 kl. 16:30 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 april 2016, och

- dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post på NP3 Fastigheter AB (publ),

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Januari – December 2015

 • Intäkterna ökade med 63 % till 408 MSEK (250)
 • Driftöverskottet ökade till 302 MSEK (194)
 • Överskottsgraden uppgick till 74 % (77)
 • Förvaltningsresultatet blev 202 MSEK (111) vilket är en ökning med 82 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 188 MSEK (141) vilket motsvarar 3,83 SEK/aktie (4,45 efter utspädning, respektive 5,53 före utspädning)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 68 MSEK (57)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 580 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar och stärker positionen i Umeå

NP3 Fastigheter har köpt fyra fastigheter i Umeå med ett underliggande fastighetsvärde om 118,8 miljoner. Fastigheternas totala yta ligger på 14 274 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet på 9 759 000 kronor.

Fastigheterna Ledningen 1 & 2 om totalt 11 574 kvadratmeter ligger i Västerslätts industriområde där NP3 sedan tidigare har flera fastigheter. De har ett underliggande fastighetsvärde om 85 MSEK och ett hyresvärde på årsbasis om 7,1 miljoner. Fastigheterna är fullt uthyrda och största hyresgäst är Länstrafiken i Västerbotten som står för 84 % av hyresvärdet.

 » Läs mer…

NP3 fortsätter tillväxten i Östersund

NP3 Fastigheter AB har förvärvat fyra fastigheter i Östersund med ett underliggande fastighetsvärde om totalt 100 miljoner kronor. Den uthyrbara ytan är i sin helhet 11 864 kvadratmeter. Därutöver tillkommer byggrätter om sammanlagt 9 500 kvm.

Hyresvärdet för fastighetspaketet ligger på 10,5 miljoner kronor och hyresdurationen ligger på 3,1 år. Största hyresgäster är MA Nordic AB, Dahl Sverige AB, Mekonomen, Däckia samt Bilprovningen. De fyra största hyresgästerna står för 65 procent av hyresvärdet. Det finns 9 procent ekonomisk vakans i beståndet men denna omfattas av en hyresgaranti under ett år.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Januari – September

 • Intäkterna ökade till 294 MSEK (162)
 • Driftöverskottet ökade till 220 MSEK (128)
 • Överskottsgraden uppgick till 75 % (79)
 • Förvaltningsresultatet blev 152 MSEK (67)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 52 MSEK (35)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 179 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång. 62 MSEK avser fastigheter som innehas för försäljning
 • Tillträden av 28 stycken fastigheter för 732 MSEK och försäljning av tre fastigheter för 8 MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 148 MSEK (81) vilket motsvarar 3,03 SEK/aktie (2,93 efter utspädning,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 3 september 2015 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor. Obligationslånet förfaller i oktober 2018 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter (4,9 %).

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 14 oktober 2015. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationslån om 300 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor med en löptid om tre år och en månad.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter (4,9 %) och har slutligt förfall i oktober 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 500 miljoner kronor.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. NP3 Fastigheter kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

 » Läs mer…