Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information

NP3 Fastigheter: Delårsrapport januari – juni 2016

Första halvåret januari-juni

 • Intäkterna ökade med 27 procent till 239 MSEK (188)
 • Driftöverskottet ökade till 169 MSEK (135)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 69 MSEK (27)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 152 MSEK (82) vilket motsvarar 3,02 SEK/aktie (1,70)

Andra kvartalet april-juni

 • Intäkter: 122 MSEK (99)
 • Driftöverskott: 90 MSEK (74)
 • Värdeförändringar på fastigheter: 39 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt: 84 MSEK (43) vilket motsvarar 1,66 SEK/aktie (0,89)

Vd Andreas Nelvig kommenterar:

Det jag särskilt vill lyfta fram ur rapporten är den positiva uthyrningen och den starka tillväxten.

 » Läs mer…

NP3 köper handelsfastighet i Östersund

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat en fastighet i Lillänge handelsområde i Östersund  till ett nettopris om 136,5 miljoner kronor. Den fullt uthyrda fastigheten om nära 7 800 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om 10,4 miljoner kronor och den genomsnittliga hyresdurationen är 8,4 år. 

Den största hyresgästen är Coop Nord som står för 74 procent av hyresvärdet, Kappahl står för 16 procent och Dressman står för 5 procent. I samband med tillträdet skriver Coop ett nytt tioårigt hyresavtal.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av totalt 246 974 aktier. Emissionen av aktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i bolaget har förändrats. 

Nyemissionen medför att antalet aktier i NP3 Fastigheter ökar med 246 974 aktier från 50 351 467 aktier till totalt 50 598 441 aktier, och aktiekapitalet ökar med 834 409 SEK från 176 260 134,50 SEK till totalt 177 094 543,50 SEK. Varje aktie berättigar till en röst. 

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastighetsportfölj för 270 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har i två affärer förvärvat en portfölj i Falun om 12 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 270 miljoner kronor. Portföljen har ett årligt hyresvärde om 26,5 miljoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden är 98 procent. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till cirka 4,1 år.

Beståndet omfattar 12 väl samlade fastigheter i Ingarvets företagsområde i Falun. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 36 300 kvadratmeter. En av fastigheterna med ett hyresvärde om 2,85 msek och ett pris på 29 msek tillträds den 30 juni 2016 och säljare av den är Haglöf &

 » Läs mer…

NP3 genomför riktad nyemission om 10 miljoner kronor som betalning vid förvärv

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3″ eller “Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 246 974 aktier till ett pris av 40,49 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 9 999 977 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för två förvärv där de nyemitterade aktierna fördelas lika med 123 487 aktier vardera till de båda säljarna Actice Nordic AB och Klubbhusudden AB.

Det ena förvärvet är fastigheten Tällberg 4:13 och 4:26,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

 • Intäkterna ökade med 32 % till 117 MSEK (89)
 • Driftöverskottet ökade till 79 MSEK (61)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 30 MSEK (14)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 69 MSEK (39) vilket motsvarar 1,36 SEK/aktie (0,81)

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Årets första kvartal är ett kvartal som följer vår plan. Att årets första tre månader är ett kvartal med hårt arbete vars resultat visar sig först senare är något som NP3 är vana vid.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 125 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap – har emitterat icke säkerställda obligationer om 125 miljoner kronor. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 miljoner kronor
(ISIN: SE0007491253), varav obligationer om 300 miljoner kronor emitterades i september 2015.

Obligationerna emitterades till en kurs om 102,170 procent av nominellt belopp. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter och har slutligt förfall den 15 oktober 2018.

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndag den 2 maj 2016 kl. 16:30 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 april 2016, och

- dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post på NP3 Fastigheter AB (publ),

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Januari – December 2015

 • Intäkterna ökade med 63 % till 408 MSEK (250)
 • Driftöverskottet ökade till 302 MSEK (194)
 • Överskottsgraden uppgick till 74 % (77)
 • Förvaltningsresultatet blev 202 MSEK (111) vilket är en ökning med 82 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 188 MSEK (141) vilket motsvarar 3,83 SEK/aktie (4,45 efter utspädning, respektive 5,53 före utspädning)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 68 MSEK (57)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 580 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar och stärker positionen i Umeå

NP3 Fastigheter har köpt fyra fastigheter i Umeå med ett underliggande fastighetsvärde om 118,8 miljoner. Fastigheternas totala yta ligger på 14 274 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet på 9 759 000 kronor.

Fastigheterna Ledningen 1 & 2 om totalt 11 574 kvadratmeter ligger i Västerslätts industriområde där NP3 sedan tidigare har flera fastigheter. De har ett underliggande fastighetsvärde om 85 MSEK och ett hyresvärde på årsbasis om 7,1 miljoner. Fastigheterna är fullt uthyrda och största hyresgäst är Länstrafiken i Västerbotten som står för 84 % av hyresvärdet.

 » Läs mer…