NP3 Fastigheter

NP3 ägde per den 31 december 2016, 197 stycken fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 787 tusen kvadratmeter fördelat på sex geografiska marknadsområden. Beståndet är uppdelat i fastighetskategorierna handel, industri, logistik,
kontor och övrigt där handel står för den största delen. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor.

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 december till 6 165 MSEK och portföljens direktavkastning för perioden uppgick till 7,2 procent. Av de sex affärsområdena så ligger tyngdpunkten av beståndet i Sundsvallsregionen dit 23 procent av marknadsvärdet och 25 procent av hyresvärdet är koncentrerat. Den största fastighetskategorin är handel som står för 36 procent av hyresvärdet. Inom handelssegmentet står dagligvaru- och konsumenthandel för 56 procent och business-to-business-handel för 44 procent.

NP3 har drygt 1 400 hyresavtal och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 4,6 år. De tio största hyresgästerna i förhållande till hyresvärde fördelade sig över 40 avtal med en återstående löptid om 6,6 år och de står för 16 procent av det totala hyresvärdet. Antalet avtal och durationstiden på dessa medför att NP3:s exponering mot enskilda hyresgäster är begränsat.