NP3 Fastigheter

NP3 ägde per den 30 juni 2017, 223 stycken fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 892 tusen kvadratmeter fördelat på sex geografiska affärsområden. Beståndet är uppdelat i fastighetskategorierna handel, industri, logistik, kontor och övrigt där handel står för den största delen. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor.

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 30 juni till 7 117 MSEK och portföljens direktavkastning för de senaste tolv månaderna uppgick till 6,9 procent. Av de sex affärsområdena så ligger tyngdpunkten av beståndet i Sundsvallsregionen dit 23 procent av fastighetsvärdet och 25 procent av hyresvärdet är koncentrerat. Den största fastighetskategorin är handel som står för 33 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står dagligvaru- och konsumenthandel för 53 procent och business-to-business-handel för 47 procent.

NP3 har drygt 1 240 hyresavtal och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 4,5 år. De tio största hyresgästerna i förhållande till hyresvärde fördelade sig på 37 avtal med en återstående löptid om 5,6 år och de står för 146 procent av det totala hyresvärdet. Antalet avtal och durationstiden på dessa medför att NP3:s exponering mot enskilda hyresgäster är begränsat.