Om NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 mars 2020 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 380 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 368 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, handel, kontor, logistik, och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till drygt 11,7 miljarder kronor. Av de sex affärsområdena så ligger tyngdpunkten av beståndet i Sundsvallsregionen dit 25 procent av marknadsvärdet och 25 procent av hyresvärdet är koncentrerat. Den största fastighetskategorin är industri som står för 39 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står konsumenthandel för 61 procent, business-to-business-handel för 26 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 7 procent  och dagligvaruhandel för 6 procent.

Per den 31 mars 2020 hade NP3 cirka 1 800 hyresavtal. Den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga hyresavtal uppgick till 4,2 år. De tio största hyresgästerna i förhållande till hyresvärde fördelade sig över 86 avtal med en återstående löptid om 4,7 år och de stod för 14 procent av det totala hyresvärdet. Antalet avtal och durationstiden på dessa medför att NP3s exponering mot enskilda hyresgäster är begränsad. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.