Om NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 mars 2019 uppgick fastighetsbeståndet till knappt 1 300 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 338 stycken fastigheter inom fastighetskategorierna handel, industri, logistik, kontor och övrigt där handel står för den största delen. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 mars 2019 till cirka 10,5 miljarder kronor. Av de sex affärsområdena så ligger tyngdpunkten av beståndet i Sundsvallsregionen dit 25 procent av marknadsvärdet och 26 procent av hyresvärdet är koncentrerat. Den största fastighetskategorin är industri som står för 34 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står business-to-business-handel för 26 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 10 procent, konsumenthandel för 58 procent och dagligvaruhandel för 6 procent.

Per den 31 mars 2019 hade NP3 drygt 1 600 hyresavtal (därutöver finns 57 stycken arrendeavtal) och den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga hyresavtal uppgick till 4,2 år. De tio största hyresgästerna i förhållande till hyresvärde fördelade sig över 79 avtal med en återstående löptid om 4,3 år och de stod för 13 procent av det totala hyresvärdet. Antalet avtal och durationstiden på dessa medför att NP3s exponering mot enskilda hyresgäster är begränsad. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.