Om NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 30 juni 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 578 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 403 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, handel, kontor, logistik, och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. I kategorin övrigt ingår bland annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. Fastighetsbeståndet är indelat i sju affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige.

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 30 juni 2021 till drygt 14 miljarder kronor. Av de sju affärsområdena så ligger tyngdpunkten av beståndet i Sundsvallsregionen dit 22 procent av marknadsvärdet och 22 procent av hyresvärdet är koncentrerat. Den största fastighetskategorin är industri som står för 45 procent av hyresvärdet. Inom handelskategorin står konsumenthandel för 59 procent, business-to-business-handel för 27 procent, bilhallar och besiktningsanläggningar för 8 procent  och dagligvaruhandel för 6 procent.

Per den 30 juni 2021 hade NP3 cirka 1 900 hyresavtal. Den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga hyresavtal uppgick till 4,0 år. De tio största hyresgästerna i förhållande till hyresvärde fördelade sig över 78 avtal med en återstående löptid om 4,8 år och de stod för 12 procent av det totala hyresvärdet. Antalet avtal och durationstiden på dessa medför att NP3s exponering mot enskilda hyresgäster är begränsad. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.