Våra fastigheter

NP3s fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter i norra Sverige. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Sundsvall är det största affärsområdet motsvarande 23 procent av fastighetsvärdet och 25 procent av hyresvärdet. Fastigheterna är uppdelade i fem fastighetskategorier: handel, kontor, industri, logistik och övrigt. Övrigt avser bland annat bostäder, restauranger, förråd och motionscenter. Den största fastighetskategorin är handel som står för 33 procent av hyresvärdet där dagligvaru- och konsumenthandel står för 53 procent och business-to-business-handel står för 47 procent.