Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

2016

NP3 Fastigheter stärker organisationen

NP3 Fastigheter AB (publ) har rekryterat Marie Selin, vd för kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall. Marie Selin kommer att ingå i NP3s ledningsgrupp och ansvara för bolagets organisations- och verksamhetsutveckling.

Marie Selin har varit vd för Mitthem under fyra år. Dessförinnan var hon anställd vid Vattenfall på olika poster i nära 30 år. Senast som chef över Vattenfall Finance & Accounting Services, Vattenfalls finansiella servicebolag med drygt 500 anställda.

NP3s målsättning är att den tillväxt som skett i fastighetsbeståndet de senaste åren ska fortsätta.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastighetsportfölj av Castellum för 473,5 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) har förvärvat sex fastigheter i Östersund och fyra fastigheter i Sundsvall för 473,5 miljoner kronor från Castellum AB (publ). Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till 48 000 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet ligger på 50,4 miljoner kronor.

Portföljens uthyrningsgrad ligger på 80 % och de största hyresgästerna är friskolan Prolympia och Arbetsförmedlingen som står för 16,4 % respektive 13,4 % av hyresvärdet. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till cirka 3,5 år.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar två fastigheter i Sundsvall med 9 procents direktavkastning

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat två fastigheter i Sundsvall med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 30 miljoner kronor. De fullt uthyrda fastigheterna om sammanlagt 4 300 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om 3,4 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen i fastigheterna uppgår till drygt 3 år. Fastigheterna tillträds 30 november.

– Detta är relativt små förvärv men icke desto mindre lönsamma och viktiga kompletteringsförvärv då vi köper fastigheterna off market till en avkastning om cirka 9 procent.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört två riktade nyemissioner om totalt 3 740 505 aktier. Emissionerna av aktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Nyemissionerna medför att per den 31 oktober 2016 har antalet aktier i NP3 Fastigheter ökat med 3 740 505 aktier från 50 598 441 aktier till totalt 54 338 946 aktier, och aktiekapitalet ökat med 13 091 767,50 SEK från 177 094 543,50 SEK till totalt 190 186 311 SEK.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter: Delårsrapport januari – september 2016

Januari-september 2016

  • Intäkterna ökade med 27 procent till 375 MSEK (294) främst till följd av förvärvade fastigheters bidrag
  • Driftöverskottet ökade med 24 procent till 273 MSEK (220)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 129 MSEK (52)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 257 MSEK (148) vilket motsvarar 5,09 SEK/aktie (3,03)

Tredje kvartalet 2016

  • Intäkter: 135 MSEK (106)
  • Driftöverskott: 104 MSEK (85)
  • Värdeförändringar på fastigheter: 60 MSEK (25)
  • Resultat efter skatt: 104 MSEK (66) vilket motsvarar 2,06 SEK/aktie (1,32)

Vd Andreas Nelvig kommenterar:

Inför året kommunicerade vi att årets tillväxtmål var att växa med 1 miljard.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastigheter av Sagax och betalar med egna aktier

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har förvärvat tre stycken fastigheter från AB Sagax (publ) för 163,5 miljoner kronor. NP3 finansierar förvärvet genom en riktad nyemission där Bolaget emitterar 3 341 622 aktier vilka tillfaller Sagax som betalning för fastigheterna. Detta gör Sagax till fjärde största ägaren i NP3 med en ägarandel om 6,15 %.

Fastigheterna, två i Borlänge och en i Gävle, omfattar 21 960 kvadratmeter uthyrbar yta och är fullt uthyrda och obelånade.

 » Läs mer…