Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

2017

NP3 Fastigheter genomför ytterligare en stor uthyrning i Östersund

NP3 Fastigheter har skrivit ett tioårigt hyresavtal med Friskis & Svettis i Östersund. Den förhyrda arean uppgår till drygt 1 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 2,4 miljoner kronor. Tillträde sker 1 september 2018.

Uthyrningen till Friskis & Svettis tillsammans med uthyrningen till Arbetsförmedlingen om 2 000 kvadratmeter i augusti i vittnar om en stark hyresmarknad i Östersund.

– Stadsdel Norr i Östersund befinner sig i en expansiv fas där NP3 Fastigheter vill bidra till att skapa en levande stadsdel.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 150 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 150 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0009805054), varav obligationer om 450 mkr emitterats tidigare.

Obligationerna emitterades till kurs 100,5 %, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 435 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 13 april 2021. 

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, investeringar och allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm. 

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – september 2017

Januari-september

  • Intäkterna ökade med 33 procent till 497 MSEK (375).
  • Driftöverskottet ökade med 29 procent till 353 MSEK (273).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 236 MSEK (177) motsvarande 4,35 kronor/aktie (3,52).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 173 MSEK (129).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 332 MSEK (257) vilket motsvarar 6,12 SEK/aktie (5,09).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

För kvartalet uppgår förvaltningsresultatet till 86 miljoner kronor vilket är en ökning med 26 procent i jämförelse med samma period i fjol och en ökning med nio procent från det senaste kvartalet 2017.

 » Läs mer…

NP3 tecknar nytt 10-årigt hyresavtal med Postnord i Luleå

NP3 Fastigheter AB (publ) har avtalat med Postnord om en utbyggnation av den logistikfastighet som Postnord sedan tidigare hyr fullt ut. Investeringen i utbyggnationen uppgår till 25 miljoner kronor.
 
Postnord har tecknat ett tioårigt hyresavtal för de nya lokalerna som efter utbyggnationen uppgår till drygt 6 300 kvadratmeter. Tillträde sker under hösten 2018. Det befintliga årliga hyresvärdet om 3 250 000 kronor kommer efter utbyggnationen att uppgå till ca 5 800 000 kronor.
 
För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig,  » Läs mer…

NP3 avyttrar två fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har sålt en fastighet i Sundsvall och en fastighet i Nordmaling för sammanlagt 31,2 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar sammanlagt 5 549 kvadratmeter uthyrningsbar area och det aggregerade hyresvärdet uppgår till nära 3,2 miljoner kronor.

Försäljningen sker i bolagsform och frånträde sker 3 oktober 2017. Försäljningen medför en realiserad värdeförändring om 8,9 MSEK vilket redovisas i Q3.

Försäljningen innebär att NP3 inte längre äger någon fastighet i Nordmalings kommun.

 » Läs mer…

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2018

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.
I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2017 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:
 
– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall, VD Poularde AB.  » Läs mer…