Ändring av antalet aktier i NP3 Fastigheter AB

Till följd av NP3 Fastigheters riktade nyemission till Fjärde AP-fonden som genomfördes den 4:e augusti har antalet aktier och röster ökat med 1 900 000.

Nyemissionen medför att antalet aktier i NP3 Fastigheter per den 31 augusti 2015 ökat med 1 900 000 aktier från 48 451 467 aktier till totalt 50 351 467 aktier och samma antal röster. Aktiekapitalet ökar med 6 650 000 SEK från 169 580 134,5 SEK till totalt 176 230 134,5 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 3,8 procent.

Fjärde AP-fonden har efter emissionen 3 934 567 aktier vilket innebär 7,81 procent av aktierna och rösterna i NP3 Fastigheter och är den tredje största ägaren i bolaget.

Läs mer om den riktade emissionen i NP3 Fastigheters pressmeddelande den 2:a juli.

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015, kl. 07.00.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 551 000 kvm fördelat på 142 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se