Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört två riktade nyemissioner om totalt 3 740 505 aktier. Emissionerna av aktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Nyemissionerna medför att per den 31 oktober 2016 har antalet aktier i NP3 Fastigheter ökat med 3 740 505 aktier från 50 598 441 aktier till totalt 54 338 946 aktier, och aktiekapitalet ökat med 13 091 767,50 SEK från 177 094 543,50 SEK till totalt 190 186 311 SEK. Varje aktie berättigar till en röst. Nyemissionerna innebär en aktieutspädning om 7,4 procent.


För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

Denna information är sådan information som NP3 fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 08:00 CET 

Läs mer om de riktade emissionerna i NP3 Fastigheters pressmeddelanden den 30 september och den 7 oktober 2016. 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 30 september 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 761 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 190 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5,8 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se