Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

Det totala antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter AB (publ) har ändrats till följd av att 106 473 stamaktier emitterats under juni månad. På bolagets årsstämma den 2 maj 2018 fattades beslut om ett treårigt incitamentsprogram och teckningsoptioner har nu utnyttjats.

Antalet aktier har ökat med 106 473 aktier till sammanlagt 89 445 419 aktier, fördelat på 54 445 419 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst, vilket innebär att antalet röster har ökat med 106 473 röster till sammanlagt 57 945 419 röster. Bolagets aktiekapital har ökat från 312 686 311 kronor till 313 058 966 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: 
andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 08.00 CEST.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 442 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 391 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2021 uppgick till 13 021 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.