Årsstämma 2015

Årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19 i Sundsvall.
Inregistrering från kl. 15.30.

Aktieägare, som vill delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2015, dels anmäla sitt deltagande i stämman till Bolaget senast den 17 april 2015. Kallelse publiceras den 24 mars 2015.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 17 april 2015 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 17 april 2015.

Handlingar till årsstämman:

Kallelse till årsstämma

Anmälan och fullmakt till årsstämma

Årsredovisning 2014

Protokoll årsstämma