NP3 Fastigheter AB (publ) årsstämma äger rum den 2 maj 2017 klockan 15:30 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:00.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 april 2017, och
– dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post till NP3 Fastigheter AB (publ), Box 12, 851 02 Sundsvall eller per e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast den 25 april 2017.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 25 april 2017.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 25 april 2017 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 25 april 2017.

Kallelse årsstämma 2017
Anmälan och fullmakt till årsstämma 2017
Beskrivning av de föreslagna ledamöterna 2017
Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2 maj i NP3
Styrelsens förslag till vinstdisposition ABL 18 kap. 4§
Revisorsyttrande enligt 8 Kap 54 § ABL om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Föreslagen ny bolagsordning
NP3 Årsredovisning 2016
Styrelsens redovisning av Svensk Kod för Bolagsstyrning 9.1 och 10.3
Protokoll från årsstämmma inklusive bilagor