Årsstämma 2020

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2020 kl. 13:00 på Filmstaden, Esplanaden 29 i Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:

  • Aktieägarna ombeds att poströsta alternativt rösta via ombud i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman.
  • Aktieägarna ombeds att avstå från att ta med biträden om dessa kan avvaras.
  • Antalet närvarande från styrelse, ledning och personal kommer att minimeras.
  • Ingen förtäring eller dryck serveras.
  • Under förutsättning av årsstämmans godkännande avser bolaget att webbsända årsstämman för aktieägare som i förväg anmäler intresse till agarservice@np3fastigheter.se. Följande av årsstämman via webbsändningen medför inte rösträtt eller möjlighet att yttra sig.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2020,
– dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos bolaget per post till NP3 Fastigheter AB, Årsstämman, Box 12, 851 02 Sundsvall eller per e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast den 9 juni 2020.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmakten i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 9 juni 2020. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 9 juni 2020 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 9 juni 2020.

Poströstning
Styrelsen i NP3 Fastigheter har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. NP3 Fastigheter uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för poströstning. Formuläret finns tillgängligt på NP3 Fastigheters hemsida, www.np3fastigheter.se. Det ifyllda formuläret för poströstning, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara NP3 Fastigheter tillhanda senast den 10 juni 2020 kl. 17.00 och ska skickas via post till: ”NP3 Fastigheter AB, Årsstämman, Box 12, 851 02 Sundsvall”, eller via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis och/eller annan behörighetshandling biläggas formuläret för poströstning. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret för poströstning.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) samt anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 9 juni 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta.

Protokoll årsstämma.pdf

Kallelse till årsstämma 2020 i NP3 Fastigheter.pdf

Formulär för poströstning.pdf

Formulär för fullmakt och anmälan till årsstämma.pdf

Valberedningens förslag till ledamöter.pdf

Valberedningens förslag och motiverat yttrande vid årsstämma 2020.pdf

Styrelsens förslag till vinstdisposition.pdf

Styrelsens redovisning enligt 9.1 och 10.3 i svensk kod för bolagsstyrning 2020.pdf

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.pdf

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf

Styrelsens förslag om incitamentsprogram 2020-2023.pdf

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier.pdf

Integritetspolicy NP3 årsstämma

Årsredovisning 2019.pdf