Årsstämma i NP3 Fastigheter

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 2 maj 2016 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 2,15 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2016. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 10 maj 2016.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till sju och inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Lisa Flodin, Elisabeth Norman samt nyval av Åsa Bergström och Gunnar Lindberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Rickard Backlund.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 1 075 000 kronor att fördelas enligt följande: 250 000 kr till styrelsens ordförande, 125 000 kronor till övriga ledamöter samt ersättning om 25 000 kronor vardera till de tre ledamöterna i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman beslutade att oförändrade principer skall gälla för valberedningen och att dessa gäller tills vidare. Stämman valde KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman bemyndigande styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om högst 5 035 000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se
Rickard Backlund, styrelsens ordförande, telefon 070 655 99 60

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016 kl. 19.00.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se