Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

NP3 Fastigheter emitterar ytterligare gröna obligationer om nominellt 400 miljoner kronor

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3 Fastigheter” eller ”Bolaget”) har emitterat ytterligare nominellt 400 miljoner kronor inom ramen för sina seniora icke-säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0015961115, vilka har slutligt förfall i oktober 2024 och en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) med tillägg av 3,50 procentenheter.

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastigheter om 251 miljoner kronor och genomför en riktad emission av preferensaktier

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har via dotterbolag ingått avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 251 miljoner kronor från Bonnier-koncernen (”Bonnier”). Köpeskillingen kommer att bestå av dels 3 miljoner nya preferensaktier i NP3, dels kontant betalning vilken finansieras via banklån och kassa. Fastighetsförvärvet förväntas tillträdas under fjärde kvartalet 2021.

Förvärvet avser i huvudsak industri- och kontorsfastigheter belägna i Falun, Östersund, Jönköping, Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs med en uthyrningsbar area om 28 700 kvadratmeter och en tomtareal om 80 100 kvadratmeter.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 145 miljoner kronor i Gävle

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har i två transaktioner avtalat om förvärv av två fastigheter, primärt för industriändamål i Gävle till ett värde om 145 miljoner kronor.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 9 900 kvadratmeter med en tomtareal om 31 000 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 10,4 miljoner kronor och uthyrningsgraden för fastigheterna uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga durationen uppgår till 6,6 år. Tillträde har skett på en av fastighet och den andra fastigheten tillträds under fjärde kvartalet 2021. 

 » Läs mer…

Delårsrapport januari – juni 2021

Januari-juni

  • Intäkterna ökade med 9 % till 586 mkr (536).
  • Driftöverskottet ökade med 8 % till 414 mkr (383).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 294 mkr (255). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 4,84 kr/stamaktie (4,21).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 609 mkr (33).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 796 mkr (199) vilket motsvarar 14,03 kr/stamaktie (3,17).
  • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 1 019 mkr (410) varav 996 mkr (315) avsåg förvärv av fastigheter.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

Det totala antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter AB (publ) har ändrats till följd av att 106 473 stamaktier emitterats under juni månad. På bolagets årsstämma den 2 maj 2018 fattades beslut om ett treårigt incitamentsprogram och teckningsoptioner har nu utnyttjats.

Antalet aktier har ökat med 106 473 aktier till sammanlagt 89 445 419 aktier, fördelat på 54 445 419 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst,

 » Läs mer…

NP3 offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 27 maj 2021 att Bolaget hade emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån till ett totalt belopp om 600 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter slutför förvärv av fastigheter om 1 293 miljoner kronor i Skellefteå

NP3 Fastigheter (”NP3”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 22 juni 2021 att förhandlingar förs om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå. NP3 har nu ingått avtal om förvärv av fastighetsportföljen. Förvärvet sker från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB och förvärvet är villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

NP3 har genom bolag förvärvat sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förhandlar om förvärv av fastigheter om 1 293 miljoner kronor i Skellefteå

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB. Förvärvsavtal bedöms komma att kunna ingås inom den närmaste tiden och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

NP3 för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet. Den uthyrningsbara arean uppgår till 135 000 kvadratmeter med en tomtareal uppgående till 476 000 kvadratmeter.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 7 050 000 preferensaktier. Nyemissionen av preferensaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.  

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 7 050 000 aktier till sammanlagt 89 338 946 aktier, fördelat på 54 338 946 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar framgångsrikt ett nytt grönt obligationslån om 600 miljoner kronor och förtidsinlöser befintligt obligationslån 2018/2022

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”NP3 Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån till ett totalt belopp om 600 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor med slutligt förfall i oktober 2024 (den “Nya Gröna Obligationen”).

 » Läs mer…