Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

NP3 Fastigheter genomför ytterligare en stor uthyrning i Östersund

NP3 Fastigheter har skrivit ett tioårigt hyresavtal med Friskis & Svettis i Östersund. Den förhyrda arean uppgår till drygt 1 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 2,4 miljoner kronor. Tillträde sker 1 september 2018.

Uthyrningen till Friskis & Svettis tillsammans med uthyrningen till Arbetsförmedlingen om 2 000 kvadratmeter i augusti i vittnar om en stark hyresmarknad i Östersund.

– Stadsdel Norr i Östersund befinner sig i en expansiv fas där NP3 Fastigheter vill bidra till att skapa en levande stadsdel.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 150 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 150 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0009805054), varav obligationer om 450 mkr emitterats tidigare.

Obligationerna emitterades till kurs 100,5 %, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 435 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 13 april 2021. 

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, investeringar och allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm. 

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastigheter av Sagax och betalar med egna aktier

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har förvärvat tre stycken fastigheter från AB Sagax (publ) för 163,5 miljoner kronor. NP3 finansierar förvärvet genom en riktad nyemission där Bolaget emitterar 3 341 622 aktier vilka tillfaller Sagax som betalning för fastigheterna. Detta gör Sagax till fjärde största ägaren i NP3 med en ägarandel om 6,15 %.

Fastigheterna, två i Borlänge och en i Gävle, omfattar 21 960 kvadratmeter uthyrbar yta och är fullt uthyrda och obelånade.

 » Läs mer…

NP3 genomför riktad nyemission om 20 miljoner kronor som betalning vid förvärv

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande genomfört en riktad nyemission om 398 883 aktier till ett pris av 50,14 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 20 miljoner kronor.

Aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran som Maralago Industri AB har på Bolaget. Aktierna är en delbetalning av det portföljförvärv NP3 gjorde i Falun (se pressmeddelande 2016 06 28) där den teckningsberättigade var säljare. De förvärvade fastigheterna tillträds den 30 september 2016.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter: Delårsrapport januari – juni 2016

Första halvåret januari-juni

  • Intäkterna ökade med 27 procent till 239 MSEK (188)
  • Driftöverskottet ökade till 169 MSEK (135)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 69 MSEK (27)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 152 MSEK (82) vilket motsvarar 3,02 SEK/aktie (1,70)

Andra kvartalet april-juni

  • Intäkter: 122 MSEK (99)
  • Driftöverskott: 90 MSEK (74)
  • Värdeförändringar på fastigheter: 39 MSEK (14)
  • Resultat efter skatt: 84 MSEK (43) vilket motsvarar 1,66 SEK/aktie (0,89)

Vd Andreas Nelvig kommenterar:

Det jag särskilt vill lyfta fram ur rapporten är den positiva uthyrningen och den starka tillväxten.

 » Läs mer…

NP3 köper handelsfastighet i Östersund

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat en fastighet i Lillänge handelsområde i Östersund  till ett nettopris om 136,5 miljoner kronor. Den fullt uthyrda fastigheten om nära 7 800 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om 10,4 miljoner kronor och den genomsnittliga hyresdurationen är 8,4 år. 

Den största hyresgästen är Coop Nord som står för 74 procent av hyresvärdet, Kappahl står för 16 procent och Dressman står för 5 procent. I samband med tillträdet skriver Coop ett nytt tioårigt hyresavtal.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av totalt 246 974 aktier. Emissionen av aktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i bolaget har förändrats. 

Nyemissionen medför att antalet aktier i NP3 Fastigheter ökar med 246 974 aktier från 50 351 467 aktier till totalt 50 598 441 aktier, och aktiekapitalet ökar med 834 409 SEK från 176 260 134,50 SEK till totalt 177 094 543,50 SEK. Varje aktie berättigar till en röst. 

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastighetsportfölj för 270 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har i två affärer förvärvat en portfölj i Falun om 12 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 270 miljoner kronor. Portföljen har ett årligt hyresvärde om 26,5 miljoner kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden är 98 procent. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till cirka 4,1 år.

Beståndet omfattar 12 väl samlade fastigheter i Ingarvets företagsområde i Falun. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 36 300 kvadratmeter. En av fastigheterna med ett hyresvärde om 2,85 msek och ett pris på 29 msek tillträds den 30 juni 2016 och säljare av den är Haglöf &

 » Läs mer…

NP3 genomför riktad nyemission om 10 miljoner kronor som betalning vid förvärv

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 246 974 aktier till ett pris av 40,49 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 9 999 977 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för två förvärv där de nyemitterade aktierna fördelas lika med 123 487 aktier vardera till de båda säljarna Actice Nordic AB och Klubbhusudden AB.

Det ena förvärvet är fastigheten Tällberg 4:13 och 4:26,

 » Läs mer…