Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Bokslutskommuniké 2019

NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2019

Januari-december 2019

  • Intäkterna ökade med 20 % till 1 006 mkr (842).
  • Driftöverskottet ökade med 22 % till 718 mkr (590).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 29 % till 494 mkr (382), motsvarande 8,21 kr/stamaktie (6,54).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 448 mkr (212).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 789 mkr (468) vilket motsvarar 13,60 kr/stamaktie (8,04).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 med 3,40 kr/stamaktie (3,00) med utdelning vid två tillfällen om vardera 1,70 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr.

 » Läs mer…

Kallelse till extra bolagsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (”NP3” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 februari 2018 kl. 15:00 på Bolagets kontor, Esplanaden 16, 852 32 Sundsvall.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 januari 2018, och
  • dels under uppgivande av namn/företag,

 » Läs mer…