Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 2 maj 2017 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 2,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2017 (handlas utan utdelning 3 maj). Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 9 maj 2017.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till sex och inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Elisabeth Norman, Åsa Bergström och Gunnar Lindberg samt nyval av Olof Johansson. Till ny styrelseordförande valdes Anders Nilsson.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 1 150 000 kronor att fördelas enligt följande: 300 000 kr till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till övriga ledamöter samt ersättning om totalt 100 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman beslutade att oförändrade principer skall gälla för valberedningen och att dessa gäller tills vidare. Stämman valde KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Stämman beslutade att ändra i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag och därmed möjliggöra införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier, som kan komma att emitteras på basis av framtida bolagsstämmobeslut.

Årsstämman bemyndigande styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om högst 5 425 000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 18:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 31 mars 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 827 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 206 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 6,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se