Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2019

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 2 maj 2019 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 3:00 kronor per stamaktie med utbetalning vid två tillfällen om vardera 1,50 kronor. Avstämningsdag för utdelning ska vara 6 maj och 4 november 2019. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 31/7, 31/10 2019 samt 31/1 och 30/4 2020.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till sex och inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Åsa Bergström och Gunnar Lindberg samt nyval av Nils Styf och Mia Bäckvall Juhlin. Till styrelseordförande valdes Anders Nilsson.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 1 265 000 kronor att fördelas enligt följande: 330 000 kr till styrelsens ordförande, 165 000 kronor till övriga ledamöter samt ersättning om totalt 110 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman även om principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2020. Stämman valde KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet om införande av Incitamentsprogram 2019/2022 genom en emission av högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, NP3 Förvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 Fastigheter AB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 Förvaltning AB får överlåta högst 400 000 teckningsoptioner i NP3 Fastigheter AB av serie 2019/2022 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2019/2022. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 400 000 stycken motsvarande cirka 0,7 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 1 400 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i NP3 Fastigheter AB eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelse omfattas inte av erbjudandet. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman bemyndigande styrelsen med erforderlig majoritet att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt 5 400 000 stamaktier och 10 000 000 preferensaktier utges.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 17:30 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 290 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 338 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2019 uppgick till 10,4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Bilaga