Beslut fattade vid NP3 Fastigheters extra bolagsstämma den 30 oktober 2020

Vid NP3 Fastigheter AB:s extra bolagsstämma den 30 oktober 2020 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie, med avstämningsdag för utdelning den 13 november 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Vidare beslutade extra bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag om att förvärva 50 procent av aktierna i Sagax Ess AB från Sagaxkoncernen (”Sagax”) och att ingå ett joint venture-samarbetet med Sagax.

För ytterligare information om vinstutdelningen samt förvärvet av aktier i Sagax Ess AB och joint venture-samarbetet med Sagax, se tidigare pressmeddelanden publicerat den 5 oktober samt övriga handlingar som publicerats på bolagets hemsidan avseende extra bolagsstämma den 30 oktober 2020.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Wahlén Verkställande direktör, telefon +46 70 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 13.45 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 406 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 382 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 september 2020 uppgick till 12,1 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.