Beslut fattade vid NP3 Fastigheters extra bolagsstämma den 5 februari 2018

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) extra bolagsstämma i Sundsvall den 5 februari 2018 beslutades i enlighet med samtliga framlagda förslag, i huvudsak enligt följande:

Förvärv av Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag och Industrifastigheter i Timrå AB
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om förvärv av samtliga aktier i Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag och Industrifastigheter i Timrå AB från Poularde AB som ägs av bolagets huvudägare
tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall med närstående. Köpeskillingen för förvärven uppgår till 514 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Avtalen är villkorade av att NP3 erhåller nödvändig finansiering
för förvärven. Tillträde till aktierna i ovan fastighetsägande bolag är beräknat till första kvartalet 2018.
 
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varigenom villkoren för preferensaktien ändras så att preferensaktien har företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning
om två kronor med kvartalsvis utbetalning, inlösenkursen fastställs till 35 kronor och likvidationskursen fastställs till 30 kronor per preferensaktie.

Nyemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Enligt villkoren för företrädesemissionen berättigar varje existerande stamaktie som innehas på avstämningsdagen den 8 februari 2018 till en (1) teckningsrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny preferensaktie. Teckningskursen är 26,50 kronor per aktie, vilket vid fullteckning kommer att inbringa en emissionslikvid om cirka 288 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden
löper från den 12 februari till och med den 28 februari 2018.
 
För ytterligare information avseende företrädesemissionen, se tidigare pressmeddelanden av den 15 december 2017 och den 1 februari 2018. Ytterligare information avseende företrädesemissionen kommer att finnas i
prospektet som förväntas publiceras omkring den 9 februari 2018.
 
Bemyndigande
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom
kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 10 000 000 preferensaktier.

Vinstutdelning på tillkommande preferensaktier
Stämman beslutade om vinstutdelning för tillkommande preferensaktier om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdag måndagen den 30 april 2018. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den
tredje vardagen efter avstämningsdagen.
 
För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se
 
 
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per 30 september 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 897 000 kvm
uthyrningsbar area fördelat på 222 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna,
Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 7,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall.
Läs mer på www.np3fastigheter.se