Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Nyheter 2020

Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2020 kl. 13:00 på Filmstaden, Esplanaden 29 i Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:

  • Aktieägarna ombeds att poströsta alternativt rösta via ombud i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2020

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

 
•    Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 266 mkr (246 mkr motsvarande period 2019).
•    Driftöverskottet ökade med 14 procent till 181 mkr (159).
•    Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 120 mkr (103). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 17 procent motsvarande 1,97 kr per stamaktie (1,69).
•    Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 18 mkr (36).
•    Periodens resultat efter skatt uppgick till 89 mkr (105) motsvarande 1,41 kr per stamaktie (1,73).

 » Läs mer…