Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters extra bolagsstämma den 19 oktober 2018

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (”NP3” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 oktober 2018 klockan 13.00 på Bolagets kontor, Gärdevägen 5A, 856 50 Sundsvall.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 oktober 2018, och
  • dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post till NP3 Fastigheter AB (publ),

 » Läs mer…

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2019

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2018 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2019 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år. 

I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2018 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats: 

– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar i Falun och Östersund

NP3 Fastigheter AB (publ) har förvärvat två fastigheter om sammanlagt 12 400 kvadratmeter uthyrningsbar area med ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor. Det årliga hyresvärdet uppgår till 8,3 miljoner kronor. Fastigheterna tillträds 1 oktober 2018.

Det ena förvärvet består av en industrifastighet i Östersund om 5 527 kvadratmeter med ett hyresvärde om 3,8 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 47 % och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 2 år.

Det andra förvärvet är en industrifastighet i Falun om 6 912 kvadratmeter med ett hyresvärde om 4,5 mkr.

 » Läs mer…

NP3 och Diös gör bytesaffär i Gävle

NP3 och Diös gör en bytesaffär i Gävle. Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden. Diös köper 5 centrala samhällsfastigheter av NP3 och NP3 köper 13 industri- och bygghandelsfastigheter av Diös. Tillträde sker per den 3 september 2018.

De 13 industri- och handelsfastigheter som NP3 förvärvar motsvarar en uthyrningsbar yta om cirka 80 000 kvadratmeter i områdena Näringen och Sörby Urfjäll. De största hyresgästerna är Ahlsells, Trelleborg och Swedol. Fastighetsvärdet uppgår till 345 mkr.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2018

Januari-juni

  • Intäkterna ökade med 20 procent till 390 mkr (324).
  • Driftöverskottet ökade med 15 procent till 258 mkr (225).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 159 mkr (150), motsvarade 2,73 kr/stamaktie (2,76)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 77 mkr (130).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (231) vilket motsvarar 3,35 kr/stamaktie (4,24).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Kvartalets förvaltningsresultat är det hittills högsta resultat som NP3 levererat för ett kvartal.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter anställer ny CFO

NP3 har anställt Håkan Wallin som CFO. Håkan har gedigen erfarenhet av finansiering, kapitalmarknad och redovisning. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet.

Håkan har tidigare haft chefsbefattningar hos revisionsfirmorna Arthur Andersen och Ernst & Young samt även varit affärsutvecklingschef hos mid cap-noterade Medivir AB. Vidare har han varit verksam inom corporate finance vid investmentbanken ABG Sundal Collier där han även var partner. Håkan Wallin är född 1962 och utbildad civilekonom vid Stockholms universitet samt certifierad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm.

 » Läs mer…

NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 maj 2018 att Bolaget har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 500 räntepunkter och har ett slutligt förfall i maj 2022. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta ska NP3 ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har NP3 upprättat ett prospekt.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förtidsinlöser sitt icke säkerställda obligationslån 2015/2018 (ISIN SE0007491253)

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3 Fastigheter”) emitterade den 10 september 2015 icke säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om maximalt 500 miljoner kronor med ISIN SE0007491253 (”2015/2018 Obligationer”). NP3 Fastigheter meddelar härmed oåterkalleligen att man, med hänvisning till klausul 10.3 i villkoren för 2015/2018 Obligationerna (”Villkoren”), kommer att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.
 
I enlighet med Villkoren skickar NP3 Fastigheter idag underrättelser till obligationsinnehavarna att NP3 Fastigheter förtidsinlöser samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.  » Läs mer…