Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden 2021

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 7 050 000 preferensaktier. Nyemissionen av preferensaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.  

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 7 050 000 aktier till sammanlagt 89 338 946 aktier, fördelat på 54 338 946 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar framgångsrikt ett nytt grönt obligationslån om 600 miljoner kronor och förtidsinlöser befintligt obligationslån 2018/2022

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”NP3 Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån till ett totalt belopp om 600 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor med slutligt förfall i oktober 2024 (den “Nya Gröna Obligationen”).

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och överväger att förtidsinlösa utestående obligationer med förfall i maj 2022

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller ”NP3”) har mandaterat Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 26 maj 2021 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån i SEK med ett slutligt förfallodatum i oktober 2024 med rörlig ränta och en förväntad volym om 400 miljoner kronor (den ”Nya Gröna Obligationen”).

 » Läs mer…

NP3 förvärvar fastigheter för 96 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har i en transaktion förvärvat fyra fastigheter i Umeå till ett fastighetsvärde om 96 miljoner kronor, med verksamhet för industri- och lagerändamål.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 8 000 kvadratmeter med en tomtareal om 28 800 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 7,1 miljoner kronor och uthyrningsgraden för fastigheterna uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga durationen uppgår till 1,8 år. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.

För mer information,

 » Läs mer…

NP3 offentliggör prospekt med anledning av notering av nya preferensaktier på Nasdaq Stockholm

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller ”Bolaget”) genomförde den 11 maj 2021 en nyemission av 7 050 000 preferensaktier riktad till svenska och internationella institutionella investerare (”Preferensaktierna” eller ”Nyemissionen”). Med anledning av NP3s ansökan om upptagande till handel av Preferensaktierna på Nasdaq Stockholm har Bolaget upprättat ett prospekt,

 » Läs mer…

NP3 completes a directed preference share issue, raising proceeds of SEK 222 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

The board of directors of NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” or the “Company”) has, based on the authorisation granted by the annual general meeting on 4 May 2021,

 » Läs mer…

NP3 genomför en riktad nyemission av preferensaktier och tillförs därigenom 222 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission av 7 050 000 preferensaktier till en teckningskurs om 31,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”).

 » Läs mer…

NP3 explores the conditions for carrying out a directed issue of preference shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) explores the conditions for carrying out a directed issue of approximately 7 million preference shares (the ”Share issue”) to Swedish and international professional and institutional investors through an accelerated book building procedure and has appointed ABG Sundal Collier AB and Swedbank AB (publ) as Joint Bookrunners in connection with the Share issue.

 » Läs mer…

NP3 utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av preferensaktier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) utreder förutsättningarna för att genomföra en nyemission om cirka 7 miljoner preferensaktier (”Nyemissionen”) riktad till svenska och internationella professionella och institutionella investerare genom ett accelererat book building-förfarande.

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2021

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 4 maj 2021 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 3,60 kronor per stamaktie med utbetalning vid två tillfälle om vardera 1,80 kronor. Avstämningsdagar för utdelningen är den 6 maj 2021 samt den 29 oktober 2021. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 30 juli 2021, 29 oktober 2021 samt 31 januari och 29 april 2022.

 » Läs mer…