Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden

NP3 och Diös gör bytesaffär i Gävle

NP3 och Diös gör en bytesaffär i Gävle. Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden. Diös köper 5 centrala samhällsfastigheter av NP3 och NP3 köper 13 industri- och bygghandelsfastigheter av Diös. Tillträde sker per den 3 september 2018.

De 13 industri- och handelsfastigheter som NP3 förvärvar motsvarar en uthyrningsbar yta om cirka 80 000 kvadratmeter i områdena Näringen och Sörby Urfjäll. De största hyresgästerna är Ahlsells, Trelleborg och Swedol. Fastighetsvärdet uppgår till 345 mkr.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2018

Januari-juni

  • Intäkterna ökade med 20 procent till 390 mkr (324).
  • Driftöverskottet ökade med 15 procent till 258 mkr (225).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 159 mkr (150), motsvarade 2,73 kr/stamaktie (2,76)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 77 mkr (130).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (231) vilket motsvarar 3,35 kr/stamaktie (4,24).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Kvartalets förvaltningsresultat är det hittills högsta resultat som NP3 levererat för ett kvartal.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter anställer ny CFO

NP3 har anställt Håkan Wallin som CFO. Håkan har gedigen erfarenhet av finansiering, kapitalmarknad och redovisning. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet.

Håkan har tidigare haft chefsbefattningar hos revisionsfirmorna Arthur Andersen och Ernst & Young samt även varit affärsutvecklingschef hos mid cap-noterade Medivir AB. Vidare har han varit verksam inom corporate finance vid investmentbanken ABG Sundal Collier där han även var partner. Håkan Wallin är född 1962 och utbildad civilekonom vid Stockholms universitet samt certifierad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm.

 » Läs mer…

NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 maj 2018 att Bolaget har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 500 räntepunkter och har ett slutligt förfall i maj 2022. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta ska NP3 ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har NP3 upprättat ett prospekt.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förtidsinlöser sitt icke säkerställda obligationslån 2015/2018 (ISIN SE0007491253)

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3 Fastigheter”) emitterade den 10 september 2015 icke säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om maximalt 500 miljoner kronor med ISIN SE0007491253 (”2015/2018 Obligationer”). NP3 Fastigheter meddelar härmed oåterkalleligen att man, med hänvisning till klausul 10.3 i villkoren för 2015/2018 Obligationerna (”Villkoren”), kommer att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.
 
I enlighet med Villkoren skickar NP3 Fastigheter idag underrättelser till obligationsinnehavarna att NP3 Fastigheter förtidsinlöser samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter: Kommentar om aktiens utveckling

NP3 Fastigheter AB (publ) har noterat en kraftig uppgång i aktien under fredagen och måndagen.

NP3 utvärderar regelbundet olika möjligheter för bolagets framtida inriktning i syfte att optimera dess positionering och aktieägarvärde. I dagsläget förs förhandlingar om ett förvärv om 1 380 mkr före latent skatteavdrag. Skulle dessa förhandlingar leda fram till något konkret resultat kommer marknaden omgående att informeras. NP3 är öppen för flera olika affärsmöjligheter vilka alla skulle kräva styrelsebeslut. Av de olika affärsmöjligheter som ledningen i bolaget i dag överväger finns inte någon som är så långgående att styrelsen är informerad. 

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 375 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 375 mkr med en löptid om 4 år på den nordiska marknaden.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 500 räntepunkter och har slutligt förfall i maj 2022. Obligationslånet har ett rambelopp om 800 mkr. NP3 kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till generella verksamhetsändamål däribland fastighetsförvärv samt refinansiering av befintlig obligationsskuld.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheters CFO lämnar bolaget

NP3s CFO, Linda Ekman, har beslutat att lämna bolaget. Hon har varit bolagets CFO sedan 2012 och lämnar bolaget på egen begäran. Linda kommer att vara kvar i bolaget åtminstone fram till den 31 augusti. Rekrytering av en efterträdare har påbörjats.

– Linda har varit en viktig del i NP3s formande till det bolag som det är i dag och jag vill önska Linda ett stort lycka till med sina nya utmaningar.

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2018

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 2 maj 2018 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 2,70 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2018. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 9 maj 2018. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 31/7, 31/10 2018 samt 31/1 och 30/4 2019.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till fem och inga styrelsesuppleanter.

 » Läs mer…