Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Pressmeddelanden

NP3 offentliggör prospekt med anledning av notering av nya preferensaktier på Nasdaq Stockholm

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller ”Bolaget”) genomförde den 11 maj 2021 en nyemission av 7 050 000 preferensaktier riktad till svenska och internationella institutionella investerare (”Preferensaktierna” eller ”Nyemissionen”). Med anledning av NP3s ansökan om upptagande till handel av Preferensaktierna på Nasdaq Stockholm har Bolaget upprättat ett prospekt,

 » Läs mer…

NP3 completes a directed preference share issue, raising proceeds of SEK 222 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

The board of directors of NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” or the “Company”) has, based on the authorisation granted by the annual general meeting on 4 May 2021,

 » Läs mer…

NP3 genomför en riktad nyemission av preferensaktier och tillförs därigenom 222 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission av 7 050 000 preferensaktier till en teckningskurs om 31,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”).

 » Läs mer…

NP3 explores the conditions for carrying out a directed issue of preference shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) explores the conditions for carrying out a directed issue of approximately 7 million preference shares (the ”Share issue”) to Swedish and international professional and institutional investors through an accelerated book building procedure and has appointed ABG Sundal Collier AB and Swedbank AB (publ) as Joint Bookrunners in connection with the Share issue.

 » Läs mer…

NP3 utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av preferensaktier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) utreder förutsättningarna för att genomföra en nyemission om cirka 7 miljoner preferensaktier (”Nyemissionen”) riktad till svenska och internationella professionella och institutionella investerare genom ett accelererat book building-förfarande.

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2021

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 4 maj 2021 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 3,60 kronor per stamaktie med utbetalning vid två tillfälle om vardera 1,80 kronor. Avstämningsdagar för utdelningen är den 6 maj 2021 samt den 29 oktober 2021. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 30 juli 2021, 29 oktober 2021 samt 31 januari och 29 april 2022.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2021

Delårsrapport januari-mars 2021

  • Intäkterna ökade med 10 % till 291 mkr (266).
  • Driftöverskottet ökade med 5 % till 190 mkr (181).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 135 mkr (118). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 2,22 kr/stamaktie (1,94).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 301 mkr (18).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 373 mkr (89) vilket motsvarar 6,59 kr/stamaktie (1,41).
  • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 154 mkr (310) varav 71 mkr (234) avsåg förvärv av fastigheter.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förvärvar för 250 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har idag förvärvat en industri- och lagerfastighet i Örnsköldsvik till ett fastighetsvärde om 250 miljoner kronor.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 57 500 kvadratmeter med en tomtareal om 107 000 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 35 miljoner kronor och uthyrningsgraden för fastigheten uppgår till 90 procent. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.

NP3 har  avyttrat en hotellfastighet för 115 miljoner kronor i Tällberg. Som en del i affären har NP3 investerat i en minoritetsandel i Hotellfastighetsbolaget Cibola.

 » Läs mer…

NP3 genomför förvärv om 220 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har genom ett flertal transaktioner tecknat förvärv till ett värde om 220 miljoner kronor i enlighet med bolagets tillväxtstrategi.

Förvärven avser industri- och handelsfastigheter i Gävle, Piteå, Västerås samt Borlänge med en uthyrbar area om 21 230 kvadratmeter och en tomtareal om 87 257 kvadratmeter. Förvärven bidrar med 19,8 miljoner kronor till bolagets hyresvärde och har en uthyrningsgrad om 96 %. Tillträdena till fastigheterna sker under andra kvartalet 2021.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2020

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2020

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2020 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se

Den tryckta årsredovisningen distribueras under vecka 16 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta samt till dem som kontaktar bolaget via info@np3fastigheter.se.

Informationen är sådan som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2021 kl.

 » Läs mer…