Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2021

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2021

Januari-juni

  • Intäkterna ökade med 9 % till 586 mkr (536).
  • Driftöverskottet ökade med 8 % till 414 mkr (383).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 294 mkr (255). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 4,84 kr/stamaktie (4,21).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 609 mkr (33).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 796 mkr (199) vilket motsvarar 14,03 kr/stamaktie (3,17).

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

Det totala antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter AB (publ) har ändrats till följd av att 106 473 stamaktier emitterats under juni månad. På bolagets årsstämma den 2 maj 2018 fattades beslut om ett treårigt incitamentsprogram och teckningsoptioner har nu utnyttjats.

Antalet aktier har ökat med 106 473 aktier till sammanlagt 89 445 419 aktier, fördelat på 54 445 419 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förhandlar om förvärv av fastigheter om 1 293 miljoner kronor i Skellefteå

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB. Förvärvsavtal bedöms komma att kunna ingås inom den närmaste tiden och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

NP3 för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet. Den uthyrningsbara arean uppgår till 135 000 kvadratmeter med en tomtareal uppgående till 476 000 kvadratmeter.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 7 050 000 preferensaktier. Nyemissionen av preferensaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.  

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 7 050 000 aktier till sammanlagt 89 338 946 aktier, fördelat på 54 338 946 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst,

 » Läs mer…

NP3 offentliggör prospekt med anledning av notering av nya preferensaktier på Nasdaq Stockholm

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller ”Bolaget”) genomförde den 11 maj 2021 en nyemission av 7 050 000 preferensaktier riktad till svenska och internationella institutionella investerare (”Preferensaktierna” eller ”Nyemissionen”). Med anledning av NP3s ansökan om upptagande till handel av Preferensaktierna på Nasdaq Stockholm har Bolaget upprättat ett prospekt,

 » Läs mer…

NP3 completes a directed preference share issue, raising proceeds of SEK 222 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

The board of directors of NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” or the “Company”) has, based on the authorisation granted by the annual general meeting on 4 May 2021,

 » Läs mer…

NP3 genomför en riktad nyemission av preferensaktier och tillförs därigenom 222 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission av 7 050 000 preferensaktier till en teckningskurs om 31,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”).

 » Läs mer…

NP3 explores the conditions for carrying out a directed issue of preference shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) explores the conditions for carrying out a directed issue of approximately 7 million preference shares (the ”Share issue”) to Swedish and international professional and institutional investors through an accelerated book building procedure and has appointed ABG Sundal Collier AB and Swedbank AB (publ) as Joint Bookrunners in connection with the Share issue.

 » Läs mer…

NP3 utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av preferensaktier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) utreder förutsättningarna för att genomföra en nyemission om cirka 7 miljoner preferensaktier (”Nyemissionen”) riktad till svenska och internationella professionella och institutionella investerare genom ett accelererat book building-förfarande.

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2021

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 4 maj 2021 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 3,60 kronor per stamaktie med utbetalning vid två tillfälle om vardera 1,80 kronor. Avstämningsdagar för utdelningen är den 6 maj 2021 samt den 29 oktober 2021. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 30 juli 2021, 29 oktober 2021 samt 31 januari och 29 april 2022.

 » Läs mer…