Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2021

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 4 maj 2021 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 3,60 kronor per stamaktie med utbetalning vid två tillfälle om vardera 1,80 kronor. Avstämningsdagar för utdelningen är den 6 maj 2021 samt den 29 oktober 2021. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 30 juli 2021, 29 oktober 2021 samt 31 januari och 29 april 2022.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2021

Delårsrapport januari-mars 2021

 • Intäkterna ökade med 10 % till 291 mkr (266).
 • Driftöverskottet ökade med 5 % till 190 mkr (181).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 135 mkr (118). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 2,22 kr/stamaktie (1,94).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 301 mkr (18).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 373 mkr (89) vilket motsvarar 6,59 kr/stamaktie (1,41).
 • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 154 mkr (310) varav 71 mkr (234) avsåg förvärv av fastigheter.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2020

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2020

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2020 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se

Den tryckta årsredovisningen distribueras under vecka 16 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta samt till dem som kontaktar bolaget via info@np3fastigheter.se.

Informationen är sådan som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2021 kl.

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2021 kl. 13:00 på Quality Hotel, Esplanaden 29 i Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:

 • Aktieägarna ombeds att poströsta i förväg i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2020

 

Januari-december 2020

 • Intäkterna ökade med 8 % till 1 091 mkr (1 006).
 • Driftöverskottet ökade med 14 % till 817 mkr (718).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 558 mkr (487). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 9,26 kr/stamaktie (8,07).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 263 mkr (448).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 660 mkr (789) vilket motsvarar 11,12 kr/stamaktie (13,60).

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter erhåller kreditrating BB med stabila utsikter

NP3 Fastigheter AB (publ.) (”NP3”) har erhållit ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB” från Nordic Credit Rating med stabila utsikter. Ratingen är en viktig del i NP3s fortlöpande arbete att förstärka sina finansieringsförutsättningar på kapitalmarknaden till mer fördelaktiga villkor. Ratingen bidrar till att öka transparensen och förståelsen om NP3s verksamhet och kreditvärdighet och därigenom även lägre finansieringskostnader.

Nordic Credit Rating framhäver i sin analys bland annat att NP3 ses som ett starkt kassaflödesgenererade fastighetsbolag med en stark position på sina huvudmarknader,

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters extra bolagsstämma den 30 oktober 2020

Vid NP3 Fastigheter AB:s extra bolagsstämma den 30 oktober 2020 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie, med avstämningsdag för utdelning den 13 november 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Vidare beslutade extra bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag om att förvärva 50 procent av aktierna i Sagax Ess AB från Sagaxkoncernen (”Sagax”) och att ingå ett joint venture-samarbetet med Sagax.

För ytterligare information om vinstutdelningen samt förvärvet av aktier i Sagax Ess AB och joint venture-samarbetet med Sagax,

 » Läs mer…

NP3 Delårsrapport januari – september 2020

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 9 % till 809 mkr (740).
 • Driftöverskottet ökade med 14 % till 603 mkr (530).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 410 mkr (360). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 6,79 kr/stamaktie (5,97).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 49 mkr (123).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 343 mkr (354) vilket motsvarar 5,56 kr/stamaktie (5,85).
 • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 628 mkr (42) varav 526 mkr (533) avsåg förvärv av fastigheter.

 » Läs mer…