Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2015

NP3 förvärvar och stärker positionen i Umeå

NP3 Fastigheter har köpt fyra fastigheter i Umeå med ett underliggande fastighetsvärde om 118,8 miljoner. Fastigheternas totala yta ligger på 14 274 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet på 9 759 000 kronor.

Fastigheterna Ledningen 1 & 2 om totalt 11 574 kvadratmeter ligger i Västerslätts industriområde där NP3 sedan tidigare har flera fastigheter. De har ett underliggande fastighetsvärde om 85 MSEK och ett hyresvärde på årsbasis om 7,1 miljoner. Fastigheterna är fullt uthyrda och största hyresgäst är Länstrafiken i Västerbotten som står för 84 % av hyresvärdet.

 » Läs mer…

NP3 fortsätter tillväxten i Östersund

NP3 Fastigheter AB har förvärvat fyra fastigheter i Östersund med ett underliggande fastighetsvärde om totalt 100 miljoner kronor. Den uthyrbara ytan är i sin helhet 11 864 kvadratmeter. Därutöver tillkommer byggrätter om sammanlagt 9 500 kvm.

Hyresvärdet för fastighetspaketet ligger på 10,5 miljoner kronor och hyresdurationen ligger på 3,1 år. Största hyresgäster är MA Nordic AB, Dahl Sverige AB, Mekonomen, Däckia samt Bilprovningen. De fyra största hyresgästerna står för 65 procent av hyresvärdet. Det finns 9 procent ekonomisk vakans i beståndet men denna omfattas av en hyresgaranti under ett år.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Januari – September

 • Intäkterna ökade till 294 MSEK (162)
 • Driftöverskottet ökade till 220 MSEK (128)
 • Överskottsgraden uppgick till 75 % (79)
 • Förvaltningsresultatet blev 152 MSEK (67)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 52 MSEK (35)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 179 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång. 62 MSEK avser fastigheter som innehas för försäljning
 • Tillträden av 28 stycken fastigheter för 732 MSEK och försäljning av tre fastigheter för 8 MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 148 MSEK (81) vilket motsvarar 3,03 SEK/aktie (2,93 efter utspädning,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 3 september 2015 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor. Obligationslånet förfaller i oktober 2018 och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter (4,9 %).

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 14 oktober 2015. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationslån om 300 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor med en löptid om tre år och en månad.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter (4,9 %) och har slutligt förfall i oktober 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 500 miljoner kronor.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. NP3 Fastigheter kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier i NP3 Fastigheter AB

Till följd av NP3 Fastigheters riktade nyemission till Fjärde AP-fonden som genomfördes den 4:e augusti har antalet aktier och röster ökat med 1 900 000.

Nyemissionen medför att antalet aktier i NP3 Fastigheter per den 31 augusti 2015 ökat med 1 900 000 aktier från 48 451 467 aktier till totalt 50 351 467 aktier och samma antal röster. Aktiekapitalet ökar med 6 650 000 SEK från 169 580 134,5 SEK till totalt 176 230 134,5 SEK.

 » Läs mer…

NP3 ökar tillväxttakten – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

1 januari – 30 juni 2015

 • Intäkterna ökade till 188 MSEK (94)
 • Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)
 • Överskottsgraden uppgick till 72 % (79)
 • Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 27 MSEK (17)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 922 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång
 • Tillträden av 23 stycken fastigheter för 559 MSEK och försäljning av tre fastigheter för 8 MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 82 MSEK (42) vilket motsvarar 1,70 SEK/aktie (2,03 efter utspädning) samt 1,70 SEK/aktie (5,55 före utspädning)

1 april –

 » Läs mer…

NP3 genomför riktad nyemission om 67,6 miljoner kronor till AP4

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en riktad nyemission om 1 900 000 aktier till Fjärde AP-fonden till ett pris av 35,60 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 67 640 000 kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen den 1 juli 2015 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2015. Emissionen förväntas slutföras omkring den 5 augusti 2015. 

Likviden från den riktade nyemissionen stärker NP3s rörelsekapital och möjliggör värdeskapande investeringar.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter AB: Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2015

 • Intäkterna ökade till 89 MSEK (46)
 • Driftöverskottet ökade till 61 MSEK (34)
 • Överskottsgraden uppgick till 69 % (75)
 • Förvaltningsresultatet blev 40 MSEK (13)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 14 MSEK (9)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 371 MSEK (3 333)
 • Tillträden av två stycken fastigheter för 23 MSEK och försäljning av två
  fastigheter för 4 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 39 MSEK (17) vilket motsvarar 0,81 SEK/aktie (2,40) samt 0,81 SEK/aktie (1,27) efter utspädning

Kommentar av vd Andreas Nelvig

Vårt första hela kvartal som noterat bolag har varit en spännande,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Årsstämma

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 23 april 2015 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara 27 april 2015. Utbetalning beräknas ske torsdagen den 30 april 2015. 

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till åtta och inga styrelsesuppleanter.

 » Läs mer…