Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2016

NP3 Fastigheter Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

 • Intäkterna ökade med 32 % till 117 MSEK (89)
 • Driftöverskottet ökade till 79 MSEK (61)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 30 MSEK (14)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 69 MSEK (39) vilket motsvarar 1,36 SEK/aktie (0,81)

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Årets första kvartal är ett kvartal som följer vår plan. Att årets första tre månader är ett kvartal med hårt arbete vars resultat visar sig först senare är något som NP3 är vana vid.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 125 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap – har emitterat icke säkerställda obligationer om 125 miljoner kronor. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 miljoner kronor
(ISIN: SE0007491253), varav obligationer om 300 miljoner kronor emitterades i september 2015.

Obligationerna emitterades till en kurs om 102,170 procent av nominellt belopp. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 490 räntepunkter och har slutligt förfall den 15 oktober 2018.

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndag den 2 maj 2016 kl. 16:30 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 april 2016, och

– dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post på NP3 Fastigheter AB (publ),

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Januari – December 2015

 • Intäkterna ökade med 63 % till 408 MSEK (250)
 • Driftöverskottet ökade till 302 MSEK (194)
 • Överskottsgraden uppgick till 74 % (77)
 • Förvaltningsresultatet blev 202 MSEK (111) vilket är en ökning med 82 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 188 MSEK (141) vilket motsvarar 3,83 SEK/aktie (4,45 efter utspädning, respektive 5,53 före utspädning)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 68 MSEK (57)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 580 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång.

 » Läs mer…