Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2017

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – september 2017

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 33 procent till 497 MSEK (375).
 • Driftöverskottet ökade med 29 procent till 353 MSEK (273).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 236 MSEK (177) motsvarande 4,35 kronor/aktie (3,52).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 173 MSEK (129).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 332 MSEK (257) vilket motsvarar 6,12 SEK/aktie (5,09).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

För kvartalet uppgår förvaltningsresultatet till 86 miljoner kronor vilket är en ökning med 26 procent i jämförelse med samma period i fjol och en ökning med nio procent från det senaste kvartalet 2017.

 » Läs mer…

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2018

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.
I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2017 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:
 
– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall, VD Poularde AB.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2017

 • Intäkterna ökade med 36 procent till 324 MSEK (239).
 • Driftöverskottet ökade med 33 procent till 225 MSEK (169).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 150 MSEK (109) motsvarande 2,76 kronor/aktie (2,16).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 130 MSEK (69).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 231 MSEK (152) vilket motsvarar 4,24 SEK/aktie (3,02).

VD Andreas Nelvig kommenterar

Under 2017 har vi fortsatt visa att NP3 är ett tillväxtbolag med en hög och trygg avkastning.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter emitterar obligationer om 100 mkr

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 100 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0009805054), varav obligationer om 350 mkr emitterades i april 2017.
 
Obligationerna emitterades till kurs 100,25%, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 440 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 13 april 2021.
 
Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.
 
SEB och Swedbank har varit finansiella rådgivare och bookrunners i samband med obligationsemissionen.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 7 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 4,50 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 8 maj 2017.

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 2 maj 2017 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 2,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2017 (handlas utan utdelning 3 maj). Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 9 maj 2017.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till sex och inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Elisabeth Norman, Åsa Bergström och Gunnar Lindberg samt nyval av Olof Johansson.

 » Läs mer…

NP3 Delårsrapport januari – mars 2017

Januari – mars 2017

 • Intäkterna ökade med 36 procent till 159 MSEK (117).
 • Driftöverskottet ökade med 34 procent till 106 MSEK (79).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 43 procent till 70 MSEK (49) motsvarande 1,29 kronor/aktie (0,98).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 26 MSEK (30).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 79 MSEK (69) vilket motsvarar 1,46 SEK/aktie (1,36).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Första kvartalet är som vanligt det kvartal som tyngs mest av vinterkostnader vilket leder till lägre överskottsgrad och intjäning.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter fullbordar förvärv från den 31 mars 2017

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3”) offentliggjorde den 31 mars 2017 att bolaget förvärvat en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 310 miljoner kronor. Förvärvet var villkorat att säljaren Localis Riks AB:s årsstämma godkände affären vilket nu skett samt att NP3 erhållit slutgiltiga kreditbeslut vilket nu har givits.

Den fullbordade affären finansieras genom egen kassa, obligationslån och banklån och NP3 tillträder fastigheterna under det andra kvartalet 2017.

Förvärvet avser 14 fastigheter om sammanlagt 41 400 kvadratmeter.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2016 har offentliggjorts

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2016 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan, vid uppgivande av namn och adress, beställas via info@np3fastigheter.se. 

För ytterligare information kontakta:
Carl Linton, IR-ansvarig
E-post: carl@np3fastigheter.se
Telefon: 070 508 85 75

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2017 kl.

 » Läs mer…