Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2018

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission om totalt 10 867 789 preferensaktier. Nyemissionen av preferensaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 10 867 789 aktier till sammanlagt 76 074 524 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 21 735 578 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst, vilket innebär att antalet röster har ökat med 1 086 778,9 röster till sammanlagt 56 512 503,8 röster.

 » Läs mer…

NP3s nyemission om cirka 304 miljoner kronor övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Utfallet i NP3 Fastigheter AB:s (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) nyemission av högst 10 867 789 preferensaktier, för vilken teckningsperioden avslutades den 21 november 2018,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter offentliggör prospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – september 2018

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 20 procent till 595 mkr (497).
 • Driftöverskottet ökade med 17 procent till 413 mkr (353).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 262 mkr (236), motsvarade 4,51 kr/stamaktie (4,35).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 110 mkr (173).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 309 mkr (332) vilket motsvarar 5,32 kr/stamaktie (6,12).

Vd Andreas Nelvig kommenterar:
Hyresintäkterna och förvaltningsresultatet ökade med 18 procent i kvartalet jämfört med i fjol.  » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters extra bolagsstämma den 19 oktober 2018

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (”NP3” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 oktober 2018 klockan 13.00 på Bolagets kontor, Gärdevägen 5A, 856 50 Sundsvall.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 oktober 2018, och
 • dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post till NP3 Fastigheter AB (publ),

 » Läs mer…

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2019

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2018 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2019 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år. 

I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2018 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats: 

– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall,

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2018

Januari-juni

 • Intäkterna ökade med 20 procent till 390 mkr (324).
 • Driftöverskottet ökade med 15 procent till 258 mkr (225).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 159 mkr (150), motsvarade 2,73 kr/stamaktie (2,76)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 77 mkr (130).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (231) vilket motsvarar 3,35 kr/stamaktie (4,24).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Kvartalets förvaltningsresultat är det hittills högsta resultat som NP3 levererat för ett kvartal.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter anställer ny CFO

NP3 har anställt Håkan Wallin som CFO. Håkan har gedigen erfarenhet av finansiering, kapitalmarknad och redovisning. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet.

Håkan har tidigare haft chefsbefattningar hos revisionsfirmorna Arthur Andersen och Ernst & Young samt även varit affärsutvecklingschef hos mid cap-noterade Medivir AB. Vidare har han varit verksam inom corporate finance vid investmentbanken ABG Sundal Collier där han även var partner. Håkan Wallin är född 1962 och utbildad civilekonom vid Stockholms universitet samt certifierad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm.

 » Läs mer…