Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2018

NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 maj 2018 att Bolaget har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 500 räntepunkter och har ett slutligt förfall i maj 2022. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta ska NP3 ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har NP3 upprättat ett prospekt.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter förtidsinlöser sitt icke säkerställda obligationslån 2015/2018 (ISIN SE0007491253)

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3 Fastigheter”) emitterade den 10 september 2015 icke säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om maximalt 500 miljoner kronor med ISIN SE0007491253 (”2015/2018 Obligationer”). NP3 Fastigheter meddelar härmed oåterkalleligen att man, med hänvisning till klausul 10.3 i villkoren för 2015/2018 Obligationerna (”Villkoren”), kommer att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.
 
I enlighet med Villkoren skickar NP3 Fastigheter idag underrättelser till obligationsinnehavarna att NP3 Fastigheter förtidsinlöser samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.  » Läs mer…

NP3 Fastigheter: Kommentar om aktiens utveckling

NP3 Fastigheter AB (publ) har noterat en kraftig uppgång i aktien under fredagen och måndagen.

NP3 utvärderar regelbundet olika möjligheter för bolagets framtida inriktning i syfte att optimera dess positionering och aktieägarvärde. I dagsläget förs förhandlingar om ett förvärv om 1 380 mkr före latent skatteavdrag. Skulle dessa förhandlingar leda fram till något konkret resultat kommer marknaden omgående att informeras. NP3 är öppen för flera olika affärsmöjligheter vilka alla skulle kräva styrelsebeslut. Av de olika affärsmöjligheter som ledningen i bolaget i dag överväger finns inte någon som är så långgående att styrelsen är informerad. 

 » Läs mer…

NP3 Fastigheters CFO lämnar bolaget

NP3s CFO, Linda Ekman, har beslutat att lämna bolaget. Hon har varit bolagets CFO sedan 2012 och lämnar bolaget på egen begäran. Linda kommer att vara kvar i bolaget åtminstone fram till den 31 augusti. Rekrytering av en efterträdare har påbörjats.

– Linda har varit en viktig del i NP3s formande till det bolag som det är i dag och jag vill önska Linda ett stort lycka till med sina nya utmaningar.

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2018

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 2 maj 2018 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 2,70 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2018. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 9 maj 2018. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 31/7, 31/10 2018 samt 31/1 och 30/4 2019.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till fem och inga styrelsesuppleanter.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2018

Januari-mars 2018

  • Intäkterna ökade med 20 procent till 191 mkr (159).
  • Driftöverskottet ökade med 9 procent till 116 mkr (106).
  • Förvaltningsresultatet motsvarade 1,17 kronor/stamaktie (1,29)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33 mkr (26).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 77 mkr (79) vilket motsvarar 1,31 kr/stamaktie (1,46).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Kvartalet har varit händelserikt. Jag tänker främst på förvärv av fastigheter för cirka 700 miljoner kronor samt nyemission och notering av preferensaktier.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2017

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2017 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan, vid uppgivande av namn och adress, beställas via info@np3fastigheter.se.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör,

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 kl. 15:30 på Sundsvalls Teater, Köpmangatan 9, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:00.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 april 2018, och
– dels under uppgivande av namn/företag, adress,

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission om totalt 10 867 789 preferensaktier. Emissionen av preferensaktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Genom företrädesemissionen har NP3s aktiekapital att ökat med 38 037 261,50 kronor till 228 223 572,50 kronor och det totala antalet aktier ökat med 10 867 789 aktier till 65 206 735 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 10 867 789 preferensaktier.

 » Läs mer…

NP3s företrädesemission om 288 Mkr övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.