Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2020

NP3 Fastigheter erhåller kreditrating BB med stabila utsikter

NP3 Fastigheter AB (publ.) (”NP3”) har erhållit ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB” från Nordic Credit Rating med stabila utsikter. Ratingen är en viktig del i NP3s fortlöpande arbete att förstärka sina finansieringsförutsättningar på kapitalmarknaden till mer fördelaktiga villkor. Ratingen bidrar till att öka transparensen och förståelsen om NP3s verksamhet och kreditvärdighet och därigenom även lägre finansieringskostnader.

Nordic Credit Rating framhäver i sin analys bland annat att NP3 ses som ett starkt kassaflödesgenererade fastighetsbolag med en stark position på sina huvudmarknader,

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters extra bolagsstämma den 30 oktober 2020

Vid NP3 Fastigheter AB:s extra bolagsstämma den 30 oktober 2020 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie, med avstämningsdag för utdelning den 13 november 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Vidare beslutade extra bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag om att förvärva 50 procent av aktierna i Sagax Ess AB från Sagaxkoncernen (”Sagax”) och att ingå ett joint venture-samarbetet med Sagax.

För ytterligare information om vinstutdelningen samt förvärvet av aktier i Sagax Ess AB och joint venture-samarbetet med Sagax,

 » Läs mer…

NP3 Delårsrapport januari – september 2020

Januari-september

  • Intäkterna ökade med 9 % till 809 mkr (740).
  • Driftöverskottet ökade med 14 % till 603 mkr (530).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 410 mkr (360). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 6,79 kr/stamaktie (5,97).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 49 mkr (123).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 343 mkr (354) vilket motsvarar 5,56 kr/stamaktie (5,85).
  • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 628 mkr (42) varav 526 mkr (533) avsåg förvärv av fastigheter.

 » Läs mer…

NP3 föreslår extra utdelning samt kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning och om närståendetransaktion

NP3 föreslår extra utdelning samt kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning och om närståendetransaktion

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), har beslutat att föreslå en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie. På grund av den osäkerhet som covid-19 medförde beslutade styrelsen i NP3 Fastigheter inför årsstämman 2020 att justera förslaget till vinstutdelning från 3,40 kronor per stamaktier till 1,70 kronor per stamaktie. Styrelsen har utvärderat bolagets utveckling de senaste månaderna,

 » Läs mer…

NP3 uppfyller villkoren för inlösen av obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

NP3 uppfyller villkoren för inlösen av obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE,

 » Läs mer…

NP3 upprättar ett grönt ramverk, överväger att ta upp ett grönt obligationslån och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande avseende bolagets obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2021

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2021

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 15 juni 2020 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2021 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

I enlighet med beslutet har de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2020 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

 » Läs mer…