Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information 2021

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2020

NP3 Fastigheter publicerar årsredovisningen för 2020

NP3 Fastigheters årsredovisning för 2020 finns från och med i dag publicerad på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se

Den tryckta årsredovisningen distribueras under vecka 16 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta samt till dem som kontaktar bolaget via info@np3fastigheter.se.

Informationen är sådan som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2021 kl.

 » Läs mer…

Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2021 kl. 13:00 på Quality Hotel, Esplanaden 29 i Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:

  • Aktieägarna ombeds att poströsta i förväg i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2020

 

Januari-december 2020

  • Intäkterna ökade med 8 % till 1 091 mkr (1 006).
  • Driftöverskottet ökade med 14 % till 817 mkr (718).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 558 mkr (487). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 9,26 kr/stamaktie (8,07).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 263 mkr (448).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 660 mkr (789) vilket motsvarar 11,12 kr/stamaktie (13,60).

 » Läs mer…