Pressmeddelanden   /   Nyheter   /   Regulatorisk information   /   Alla inlägg

Regulatorisk Information

NP3 upprättar ett grönt ramverk, överväger att ta upp ett grönt obligationslån och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande avseende bolagets obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2021

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2021

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 15 juni 2020 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2021 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

I enlighet med beslutet har de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2020 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter ingår avsiktsförklaring om joint venture

NP3 Fastigheter har idag tecknat en avsiktsförklaring med AB Sagax (”Sagax”) om bildande av ett joint venture. Sagax har erbjudit NP3 att förvärva 50 % av aktierna i ett idag, av Sagax, förvärvat fastighetsägande bolag. Det fastighetsägande bolaget äger direkt och genom bolag 37 fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 410 miljoner kronor.

Sagax har förvärvat fastigheterna av Stark Group som kommer hyra samtliga lokaler genom sitt dotterbolag Beijer Byggmaterial AB. Stark Group är en av norra Europas ledande bygghandelskoncerner med en omsättning överstigande 43 miljarder kronor och 10 000 medarbetare.

 » Läs mer…

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2020

NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2020

Januari – juni 2020

  • Intäkterna ökade med 9 % till 536 mkr (493 mkr motsvarande period 2019).
  • Driftöverskottet ökade med 13 % till 383 mkr (338).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 256 mkr (225). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 4,23 kr/stamaktie (3,71).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33 mkr (99).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 199 mkr (230) vilket motsvarar 3,17 kr/stamaktie (3,79).

 » Läs mer…

Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 3 100 000 preferensaktier. Nyemissionen av preferensaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 3 100 000 aktier till sammanlagt 82 288 946 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 27 950 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst,

 » Läs mer…

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 15 juni 2020

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 15 juni 2020 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 1,70 kronor per stamaktie med utbetalning vid ett tillfälle. Avstämningsdag för utdelningen är den 17 juni 2020. Vidare beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 31 juli, 30 oktober 2020 samt 29 januari och 30 april 2021.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till fem och inga styrelsesuppleanter.

 » Läs mer…

NP3 genomför en riktad nyemission om 3,1 miljoner preferensaktier och tillförs härigenom 90 miljoner kronor

NP3 genomför en riktad nyemission om 3,1 miljoner preferensaktier och tillförs härigenom 90 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 2 maj 2019 beslutat om en riktad nyemission av 3 100 000 preferensaktier till ett pris om 29 kronor per aktie (”Nyemissionen”).

 » Läs mer…

NP3 completes a directed issue of 3.1 million preference shares, raising proceeds of SEK 90 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly or indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions.

The Board of Directors of NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” or the ”Company”) has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 2 May 2019,

 » Läs mer…