Delårsrapport för perioden januari-september 2014

 • Intäkterna uppgick till 161 929 KSEK (106 739)
 • Driftöverskottet uppgick till 127 731 KSEK (83 691)
 • Överskottsgraden uppgick till 79 % (78)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 67 283 KSEK (38 205)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 34 613 KSEK (-20 279)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 242 MSEK (1 737)
 • Tillträden av 49 stycken fastigheter för 1 469 MSEK och försäljning av 1 fastighet för 14 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 80 926 KSEK (5 080) vilket motsvarar 4,11 SEK/ aktie (0,99) samt 2,93 SEK/ aktie (0,81) efter utspädning

Antal aktier vid periodens utgång var 40 784 400 stycken

Tredje kvartalet, juli-september

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 68 159 KSEK (38 748)
 • Resultatet för kvartalet uppgick till 39 074 KSEK (12 590) vilket motsvarar 0,96 SEK/aktie (2,13) samt 0,96 SEK/aktie (0,83) efter utspädning

Kommentarer till händelser under kvartalet

 • Bolaget höll en extra bolagsstämma i Sundsvall den 16 september. I samband med extra bolagsstämma beslutades om en aktiesplit 20:1 samt därtill hörande ändring i bolagsordningen.
 • Bolaget har tillträtt förvärvade fastigheter om 192 000 kvm med ett marknadsvärde om 1 373 MSEK.
 • Organisationen har stärkts genom fem nya medarbetare, varav tre i Umeå och två på huvudkontoret i Sundsvall.
 • Ett nytt gemensamt nummer för felanmälan har införts för samtliga hyresgäster vilket är ett led i det ständiga förbättringsarbetet.

Andreas Nelvig (VD), kommenterar

Expansion som ger konkurrensfördelar

 

Årets tredje kvartal har präglats av en kraftig tillväxt för NP3. Tillväxten har skett både genom nya medarbetare och genom förvärv av fastigheter. Tillväxten har ökat vår marknadsnärvaro ytterligare. Våra medarbetare på varje marknadsområde gör oss närvarande i relationen med våra hyresgäster, i utvecklingen av våra fastigheter, i städerna och därigenom i utvecklingen av norra Sverige.

Fastighetsvärdet har ökat från 2 miljarder kronor vid förra kvartalets utgång till drygt 3,2 miljarder per sista september. NP3s största förvärv under kvartalet är den transaktion vi genomförde med Kungsleden innefattande en portfölj av 38 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 760 miljoner kronor, tillträde skedde 1 september. Förvärvet var strategiskt viktigt då NP3 blev en tydlig aktör i Luleå och Umeå, två städer som var ett utsatt mål att växa i under 2014. Förvärvet gav oss även en färdig organisa­tion i Umeå som tillsammans med NP3s personalstyrka ger oss ännu mer engage­mang och energi till vår utveckling.

Jag ser en fortsatt god potential i förvär­ven från det senaste kvartalet, vad gäller uthyrning och kostnadseffektivitet. Att tillsammans med vårt befintliga fastig­hetsbestånd hitta synergier och alternativ till våra befintliga och nya hyresgäster ser jag som en stor konkurrensfördel för NP3. Vi kan vår marknad, vi kan våra fastighetskategorier och det gör att vi med ett större antal fastigheter och alternativ kan ta till vara på fler möjligheter.

Tillväxten har lett till att våra nyckeltal förändrats och kommer att förändras. Exempelvis så kommer vår överskottsgrad sjunka då förvärvade fastigheter har en betydligt lägre nivå. Vår ekonomiska uthyrningsgrad sjönk till 93 procent från förra kvartalets 96 procent som en effekt av högre vakans i förvärvade fastigheter. Vårt mål om en uthyrningsgrad om 95 procent ligger fast och den skall NP3 nå över tid. Överskottsgraden för kvartalet och för delårsperioden uppgick till 79 procent vilket jag är nöjd över, detta trots att vårt driftöverskott belastats med reserveringar och kundförluster om 1,8 miljoner kronor. Vi ser en fortsatt positiv värdeutveckling av vår fastighetsportfölj under kvartalet, främst beroende på våra nyförvärv under 2014.

Som en effekt av vår expansion, planerad börsnotering och de stora förvärven har vi en högre central administrationskost­nad än normalt för rapportperioden och framförallt för kvartalet. Mot kvartalets kostnad så bör den minska med ett par procentenheter i förhållande till intäkterna. Idag har NP3 en stabil organisation som vi kan växa med ytterligare. Vår grundtan­ke är att värna och möjliggöra kontinuer­lig tillväxt i NP3.

Jag bedömer marknaden som fortsatt god. Jag ser en spännande transaktions­marknad och en god efterfrågan på våra lokaler vilket gör att jag ser positivt på framtiden trots att det är en orolig värld runt omkring oss. NP3s närmaste framtid är händelserik. Vi står inför en planerad börsnotering som kommer förändra vår vardag och vår framtid. Något som vi håller hårt om är dock att fortsätta göra rätt affärer och våga se på våra affärer som rätt över tid. Fortsätter vi den väg vi påbörjat så är jag överty­gad om att NP3 har en ljus framtid.

Chansen att vinna ökar som bekant om man spelar på hem­maplan, och norra Sverige är NP3s hemmaplan!

För mer information:
Andreas Nelvig, VD
NP3 Fastigheter
Tfn 070-31 31 798
andreas@np3fastigheter.se

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2014, kl. 07.45.

NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige för drygt 3 miljarder kronor inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. NP3 vill genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, www.np3fastigheter.se.