Avstämningsdag för utdelning på preferensaktier

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,50 kr/preferensaktie.