Avstämningsdag för utdelning på stamaktier

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kr/stamaktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1,80 kr/stamaktie.