Kallelse till årsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndag den 2 maj 2016 kl. 16:30 på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19, Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 15:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 april 2016, och

– dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post på NP3 Fastigheter AB (publ), Box 12, 851 02 Sundsvall eller per e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast den 26 april 2016.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmakten i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 26 april 2016.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 26 april 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 26 april 2016.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Bolaget 50 351 467 stycken. Innehav av egna aktier saknas.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Styrelsens förslag till dagordning

 1.  Val av ordförande vid stämman.

 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3.  Val av en eller flera justeringsmän.

 4.  Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.

 5.  Godkännande av dagordning.

 6.  Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

 7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 8.  Beslut:

      – a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

      – b. om dispositioner beträffande bolagets vinst  enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.

      – c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 9.  Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

12. Val av styrelse och suppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Beslut om valberedning.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

16. Stämmans avslutande.

* * *

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2016 

Sammansättning

Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) (i fortsättningen ”NP3 Fastigheter”) årsstämma 2015, Johannes Wingborg, ordförande i valberedningen (representerar Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Håkan Andersson (representerar Poularde AB), Olof Nyström (representerar Fjärde AP-fonden) och Rickard Backlund (i egenskap av styrelseordförande för NP3 Fastigheter). Valberedningen representerade tillsammans 35,26 procent av utestående aktier i NP3 Fastigheter per den 31 augusti 2015.

Valberedningens förslag till årsstämman i NP3 Fastigheter den 2 maj 2016
Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 beslutar enligt följande:

Förslag till beslut avseende punkt 1, Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår Anders Nilsson, styrelseledamot i NP3 Fastigheter, som ordförande vid årsstämman 2016.

Förslag till beslut avseende punkt 9, Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter
Enligt bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av minst tre ledamöter och högst tretton ledamöter. Inga suppleanter skall utses. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara sju stycken och ingen suppleant.

Förslag till beslut avseende punkt 10, Antal revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant. 

Förslag till beslut avseende punkt 11, Arvode till styrelseordföranden, styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kr till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 250 000 kr till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet med 75 000 kr, fördelat med 25 000 kr vardera till de tre ledamöterna. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för något annat utskottsarbete. Totalt ökar styrelsearvodet från 1 000 000 kr till 1075 000 kr. Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut avseende punkt 12, Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt val av revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseordföranden Rickard Backlund. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Lisa Flodin och Elisabeth Norman. Valberedningen föreslår nyval av Åsa Bergström och Gunnar Lindberg. Styrelseledamöterna Christian Hahne, Per-Olof Jämtberg och Andes Öquist har avböjt omval. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för den kommande ettårsperioden omvälja KPMG Aktiebolag som revisionsbolag.

Förslag till beslut avseende punkt 14, Förslag till principer för utseende av valberedningen i NP3 Fastigheter
Valberedningen föreslår oförändrade principer för valberednings utseende samt att dessa gäller tills vidare.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets hemsida www.np3fastigheter.se

 Styrelsens förslag till beslut 

Förslag till beslut avseende punkt 8 b
Styrelsen föreslår att Bolaget utdelning fastställs till 2:15 kr per aktie samt att, avstämningsdag för utdelning ska vara 4 maj 2016. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 10 maj 2016.

Förslag till beslut avseende punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till verkställande direktören utgöras av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig lön utgår ej. Ersättning till andra ledande befattningshavare utgöras av fast lön, övriga förmåner, pension samt rörlig lön om högst två månadslöner.

Förslag till beslut avseende punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen rätt, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd teckningslikvidsvolym om högst 5 035 000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna erbjuda aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv De nya aktierna skall emitteras till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen.

Den verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnad, äger rätt att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos
Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman under punkten 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 1, 9-12 och 14 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8b, 13 och 15 framgår ovan.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts, jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på NP3:s kontor i Sundsvall senast tre veckor innan stämman. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress. Handlingarna finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se

* * *

Sundsvall i mars 2016

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ)

Informationen är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2016, kl. 16:30. 

För ytterligare information:
Carl Linton, investor relations, telefon 070 508 85 75, carl@np3fastigheter.se

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till drygt 600 000 kvm fördelat på cirka 160 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se