Kallelse till extra bolagsstämma den 16/9 med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 september 2014 kl. 14.00 på NP3 Fastigheters kontor med adress Esplanaden 16 i Sundsvall.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 september 2014, och
  • dels under uppgivande av namn, personnummer (organisationsnummer) och antalet innehavda aktier anmäla sig hos Bolaget per post på NP3 Fastigheter AB (publ),
    Box 12, 851 02 Sundsvall eller per e-post till info@np3fastigheter.se, senast den 10 september 2014 kl. 16.00.