Kallelse till extra bolagsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (”NP3” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 oktober 2018 klockan 13.00 på Bolagets kontor, Gärdevägen 5A, 856 50 Sundsvall.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 oktober 2018, och
  • dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget per post till NP3 Fastigheter AB (publ), Box 12, 851 02 Sundsvall eller per e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast den 15 oktober 2018.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmakt i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 15 oktober 2018. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.np3fastigheter.se. 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 13 oktober 2018 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 12 oktober 2018.

Styrelsens förslag till dagordning 

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller flera justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om (I) nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna och (II) vinstutdelning på tillkommande preferensaktier
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Anders Nilsson väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om (I) nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna och (II) vinstutdelning på tillkommande preferensaktier

I. Nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna 

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 38 037 261,50 kronor genom nyemission av högst 10 867 789 preferensaktier. Rätt att teckna nya preferensaktier ska med företrädesrätt tillkomma samtliga aktieägare i bolaget. För varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie, oavsett aktieslag, ska erhållas en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny preferensaktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt, dvs. för erhållande av teckningsrätter, ska vara den 2 november 2018. För varje ny preferensaktie ska erläggas kontant betalning om 28 kronor. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden från och med den 6 november 2018 till och med den 21 november 2018. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid och sådan teckning ska ske på särskild teckningslista. De nya preferensaktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

II. Vinstutdelning på tillkommande preferensaktier

Mot bakgrund av nyemissionen av preferensaktier som föreslås ovan samt det bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 10 000 000 preferensaktier som beslutades av årsstämman den 2 maj 2018, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om erforderlig vinstutdelning för tillkommande preferensaktier. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om utdelning om högst 1,00 krona (0,50 krona per avstämningsdag) per nyemitterad preferensaktie. Som avstämningsdag för utdelning på nyemitterade preferensaktier föreslår styrelsen, i enlighet med bolagsordningen, den 31 januari 2019 och den 30 april 2019. Preferensaktie ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För det fall att nyemissionen av preferensaktier som föreslås under punkt I ovan fulltecknas och det bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier som beslutades av årsstämman den 2 maj 2018 utnyttjas fullt ut, kommer utdelning för tillkommande preferensaktier att uppgå till maximalt 20 867 789 kronor, varav högst 10 867 789 kronor avser de nya preferensaktierna i den föreslagna nyemissionen och högst 10 000 000 kronor avser eventuella ytterligare preferensaktier som kan tillkomma vid utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

Beslut av bolagsstämman i enlighet med punkterna I – II i punkt 7 ovan ska antas som ett gemensamt beslut. 

Bolagsstämmans beslut avseende punkt 7 ovan är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar och övriga upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 7 ovan med därtill hörande handlingar kommer senast från och med den 28 september 2018 att finnas tillgängliga på NP3:s kontor i Sundsvall och på Bolagets hemsida, www.np3fastigheter.se. Kopior av handlingarna kommer också att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress.

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse finns totalt 54 338 946 stamaktier i Bolaget med en röst per aktie samt totalt 10 867 789 preferensaktier i Bolaget med en tiondels röst per aktie, således totalt 55 425 724,9 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

————————

Sundsvall i september 2018

NP3 Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2018 kl. 14:30. 

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: 070 31 31 798 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 30 juni 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 061 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 273 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 8,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.