NP3 avtalar om förvärv av fastighetsportfölj för 310 miljoner kronor

NP3 Fastigheter AB (publ) har avtalat om förvärv av 14 fastigheter om sammanlagt 41 400 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om 310 miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 98 % och det årliga hyresvärdet uppgår till 26,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen i fastigheterna uppgår till 5,3 år.

Förvärvet är villkorat att säljaren Localis Riks AB:s årsstämma, som äger rum den 7 april, godkänner affären samt slutgiltiga kreditbeslut.

Förvärvet består av fem fastigheter i Gävle samt en i Sandviken om sammanlagt 23 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Två fastigheter om sammanlagt 1 900 kvm ligger i Leksand och 6 fastigheter om sammanlagt 16 500 kvm ligger i Småland. Fastigheterna i Småland har ett hyresvärde om 10,2 miljoner kronor och en överskottsgrad om 98 %. Hyresvärdet i Småland motsvarar 1,5 % av Bolagets totala hyresvärde. Dessa fastigheter är inte ett långsiktigt innehav och ska inte ses som en kursändring av strategin utan snarare en konsekvens av att komma åt fastigheterna i Gävle. Största hyresgäster är Holmgrens bil och Ahlbergs bil som står för 27 % respektive 10 % av det sammanlagda hyresvärdet i portföljen. Förvärvet finansieras genom egen kassa, obligationslån och banklån. Tillträde är planerat att ske under andra kvartalet 2017.

– NP3 har en tydlig tillväxtambition i norra Sverige i stort och i Gävle i synnerhet då vi innan detta förvärv ännu inte nått en tillfredsställande volym där. Med detta förvärv ökar vi den uthyrningsbara ytan i Gävle med 30 % och når därmed målet om 100 000 kvm i affärsområdet. I förvärvet får vi med oss 6 fastigheter i Småland till rimliga kvm priser, genomsnittliga hyresavtal om 9 år och en huvudsaklig hyresgäst som är finansiellt stabil. Förvärvet innebär att NP3 äger fastigheter utanför norra Sverige på knappt 2 % av fastighetsvärdet. Affären ger en avkastning på ca 7,4 % och med de attraktiva byggrätterna som medföljer tror jag på en långsiktigt ännu bättre avkastning, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 18:10 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 31 december 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 787 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 197 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 6,2 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se