NP3 Bokslutskommuniké januari – december 2016

Januari-december
 • Intäkterna ökade med 30 procent till 529 MSEK (408).
 • Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 383 MSEK (302).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 243 MSEK (68).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 407 MSEK (188) vilket motsvarar 7,89 SEK/aktie (3,83).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 med 2,40 SEK/aktie (2,15) vilket omräknat till dagens antal aktier motsvarar en ökning med 21 procent.
 • Förvaltningsresultat SEK/aktie 4,90 (4,10)
Oktober – december
 • Hyresintäkter: 154 (113)
 • Driftsöversott: 110 (82)
 • Värdeförändringar på fastigheter: 114 (16)
 • Kvartalets resultat: 150 (40)
 • Förvaltningsresultat SEK/aktie: 1,40 (0,99)
 
VD Andreas Nelvig kommenterar:
Med ett stigande förvaltningsresultat ökar vårt utdelningsgrundande resultat och styrelsen föreslår en utdelning på 2,40 kr/aktie vilket ger en ökning med 12 procent och utan utspädning en ökning med 21 procent.

Vi är tacksamma för värdeförändringarna men vårt fokus ligger på förvaltningsresultat per aktie, värdeförändringar drivna av våra uthyrningar och av våra projekt där vi exempelvis förändrar en fastighets användningsområde. I vår intjäningsförmåga uppgår förvaltningsresultatet till drygt 300 MSEK. I vinst per aktie innebär det att vi ökat intjäningen från 4,57 SEK till 5,60 SEK under 2016. Detta trots att vi prioriterat tillväxt med emissioner av stamaktier.

Fastighetsvärdet har under året ökat från 4 580 MSEK till 6 165 MSEK och vi skall därtill addera de signerade förvärv och avyttringar vilket netto kommer bidra med cirka 335 MSEK. Det innebär att vi närmar oss vår målsättning om ett fastighetsvärde om 8-10 MDSEK under perioden 2018-2020. Det var i juni 2015 som tillväxtmålet kommunicerades  och styrelsen upprepar det tillväxtmålet men bedömer att under nuvarande marknadsförutsättningar så bör bolaget klara av att nå detta tillväxtmål redan innan tre år passerat.

Jag och styrelsen anser att NP3 är en trygg och stabil aktör. För att tydliggöra detta har styrelsen antagit nya finansiella mål gällande belåningsgrad där det nya målet är att den skall ligga på 55-65 procent (tidigare 60 -70 %). Fram till att vårt tillväxtmål är uppnått skall man räkna med en belåningsgrad i det övre skiktet av spannet.
 
För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se
 
Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08.00 CET.
 
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 31 december 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 787 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 197 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 6,2 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se