NP3 Delårsrapport januari – mars 2017

Januari – mars 2017

  • Intäkterna ökade med 36 procent till 159 MSEK (117).
  • Driftöverskottet ökade med 34 procent till 106 MSEK (79).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 43 procent till 70 MSEK (49) motsvarande 1,29 kronor/aktie (0,98).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 26 MSEK (30).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 79 MSEK (69) vilket motsvarar 1,46 SEK/aktie (1,36).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Första kvartalet är som vanligt det kvartal som tyngs mest av vinterkostnader vilket leder till lägre överskottsgrad och intjäning. Men i jämförelse med 2016 har vi ökat intäkterna och driftöverskottet med 36 respektive 34 procent medan förvaltningsresultatet ökat med 43 procent till 70 miljoner kronor. Vi ligger helt klart i nivå med våra förväntningar.

Kvartalets resultat stärks av fortsatt positiva värdeförändringar om än inte i samma takt som i senaste kvartalet. Av totalt 26 miljoner kronor är tolv miljoner realiserade främst i samband med försäljningen av handelsfastigheten Majoren i Falun. Försäljningen var strategisk då vi i stället har tillträtt mer högavkastande businessto-business fastigheter i Dalarna vilket passar NP3.

Fastighetsbeståndet har ökat med cirka 350 miljoner kronor under rapportperioden trots den större försäljningen och vi har pågående tillträden från förvärv och projekt för ytterligare cirka 450 miljoner under andra kvartalet. Jag är därför trygg i att vi skall nå vårt tillväxtmål för året på en miljard kronor och att vi skall nå målet med bra, stabila och högavkastande fastigheter.

Vår löpande intjäning ökar med tre procent och då är beräkningsgrunden enbart baserad på de fastigheter som är tillträdda. De fastigheter vi tillträder under det andra kvartalet kommer att bidra till ytterligare ökade resultat. Att öka förvaltningsresultatet per aktie med 10-15 procent i år och ge en utdelning som är i toppen av branschen är tufft, men jag är övertygad om att vi skall lyckas.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00 CET.

 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 31 mars 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 827 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 206 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 6,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se