NP3 Fastigheter AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Januari – December 2015

 • Intäkterna ökade med 63 % till 408 MSEK (250)
 • Driftöverskottet ökade till 302 MSEK (194)
 • Överskottsgraden uppgick till 74 % (77)
 • Förvaltningsresultatet blev 202 MSEK (111) vilket är en ökning med 82 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 188 MSEK (141) vilket motsvarar 3,83 SEK/aktie (4,45 efter utspädning, respektive 5,53 före utspädning)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 68 MSEK (57)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 580 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång.
 • Tillträden av fastigheter för 1 142 MSEK och försäljning av sex fastigheter för 75 MSEK
 • Styrelsen föreslår utdelning för 2015 med 2,15 SEK/aktie (0,50)

Oktober – December 2015

 • Intäkterna för kvartalet ökade till 113 MSEK (88)
 • Förvaltningsresultatet för kvartalet blev 50 MSEK (44)
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 40 MSEK (60)
VD Andreas Nelvig kommenterar
– För att fortsatt kunna bibehålla en bra avkastning, hyresgäster och kvalité på vårt bestånd kommer vi framgent att lägga ökat fokus på förädling av våra befintliga fastigheter. NP3 har idag byggrätter och möjliga byggrätter
om över 55 000 kvadratmeter som vi skall använda i högre grad än idag. Målet för 2016 är att nå en volym om cirka 250 MSEK i projektinvesteringar. Till detta skall vi addera vårt mål om en transaktionsvolym på cirka 1 MDSEK som vi till stor del skall finna ute i vår organisations lokala nätverk. 
 
– Helårets intäkter summeras i en tillväxt på 63 procent medan förvaltningsresultatet når en tillväxt om drygt 80 procent. Årets förvaltningsresultat om 202 MSEK ger cirka fyra kronor per aktie vilket jag nöjd över då vi under tredje kvartalet har emitterat fler aktier.
 
– Förvaltningsresultatet är centralt för NP3 då vi skall tjäna pengar på våra hyror och vår effektivitet. NP3s fokus är inte värdeförändringar utan kassaflöde. Vi presenterar därför för första gången en intjäningsförmåga i rapporten. Jag tror den kommer hjälpa många att följa det vi presterar i vår tillväxtresa. Vi har per 1 januari 2016 och tolv månader framåt en
intjäningsförmåga som ger ett förvaltningsresultat om 230 MSEK eller cirka 4,55 kronor per aktie.

Detta är information som NP3 fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2016 klockan 08:00.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 614 000 kvm fördelat på 163 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 4,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se.