NP3 Fastigheter AB: Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2015

  • Intäkterna ökade till 89 MSEK (46)
  • Driftöverskottet ökade till 61 MSEK (34)
  • Överskottsgraden uppgick till 69 % (75)
  • Förvaltningsresultatet blev 40 MSEK (13)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 14 MSEK (9)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 371 MSEK (3 333)
  • Tillträden av två stycken fastigheter för 23 MSEK och försäljning av två
    fastigheter för 4 MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 39 MSEK (17) vilket motsvarar 0,81 SEK/aktie (2,40) samt 0,81 SEK/aktie (1,27) efter utspädning

Kommentar av vd Andreas Nelvig

Vårt första hela kvartal som noterat bolag har varit en spännande, intressant och utmanande tid. Spännande då marknaden sätter ett värde på NP3 varje dag. Intressant för möjligheten att träffa aktieägare, analytiker och andra nya
intressentgrupper. Utmanande för mig och organisationen i att finna oss till rätta vid att vara ett noterat bolag.

NP3s utveckling har varit god, både vad gäller tillväxttakt och lönsamhet. Det är inspirerande att se att aktiekursen som stigit med 16 procent under perioden återspeglar detta. Även om några nyckeltal inte når upp till våra högt ställda mål så beror det på ett medvetet ställningstagande. Vi har köpt vakans vilket leder till både en sämre uthyrningsgrad och en lägre överskottsgrad. Vårt fastighetsbestånd följer dock vår tänkta utveckling. Organisationen arbetar konstant med att våra nyckeltal åter skall nå våra mål. Vi gör detta genom ett lokalt uthyrningsarbete, effektivisering och stordriftsfördelar samt genom avyttringar av det fåtal icke strategiska fastigheter som NP3 idag innehar.

För perioden når NP3 ett förvaltningsresultat om cirka 40 miljoner kronor, vilket motsvarar 81 öre per aktie. Det som man skall ha med sig är att antalet aktier utökades i samband med vår emission vid noteringen den fjärde december. Aktier där emissionspengarna inte satts i arbete för rapportperioden. Det gör att jag är väldigt nöjd över utvecklingen, speciellt då vi under början av kvartal två genomfört förvärv för 550 miljoner kronor vilket gjort att en stor del av vår kassa nu är använd, investerad i kassaflödesstarka fastigheter enligt NP3s affärsidé.

Överskottsgraden uppgår till 69 procent vilket är lägre än förra kvartalet, främst beroende på vinterkostnader. På flera av våra marknader har det varit en snörik vinter med snörekord på flertalet orter. Uthyrningsgraden går ner ytterligare som vi förutspådde i vår förra rapport och den bör fortsätta ligga kring 91 procent med förhoppning om att den stärks i slutet av året. De uppsägningar vi fått samt de vakanser som finns kräver uthållighet och fortsatt ihärdigt arbete av hela organisationen. Trots den ökade vakansen som till största delen är förvärvad vakans håller det goda resultatet i sig och
följer vår fastlagda plan.

Som jag nämnt har vi efter rapportperioden gjort några större affärer. Dessa kommer att bidra till en förbättrad avkastning, riskspridning och en stärkt uthyrningorganisation primärt i affärsområde Luleå vilken är den ort där vi idag har våra största vakanser.

Totalt i år har vi förvärvat för cirka 570 miljoner kronor, vilket gör att vi inkluderat våra pågående byggnationer når ett fastighetsvärde om fyra miljarder kronor. Jag ser en fortsatt god potential i pågående affärer och det finns affärer att göra. Målet om en miljard i förvärv under 2015 skall NP3 nå och vi skall nå det med rätt affärer!

Vårt befintliga fastighetsbestånd fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Vi ser en god efterfrågan på samtliga orter och märker att vårt lokala uthyrningsarbete ger resultat då ett flertal stora uthyrningar skett. Uthyrningar som ger genomslag under året men framför allt under 2016. Vår fortsatta strävan att förbättra vår miljöpåverkan fortgår även den och arbetet har lett till att ytterligare en fastighet har godkänts som Green building vilket är ett av många viktiga steg framåt.

Efter rapportperioden har vi genomfört en mycket lyckad årsstämma. Stämman beslutade om en utdelning på 50 öre vilket är det som styrelsen föreslog i prospektet inför noteringen. Från och med 2015 gäller vår utdelningspolicy om att dela ut 60 procent av förvaltningsresultatet efter betald skatt. En policy som gör att en investering i NP3, ett högavkastande, kassaflödesinriktat fastighetsbolag, kommer att visa sig i direktavkastningen.

Detta är information som NP3 fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015 klockan 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Läs delårsrapporten här

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 475 000 kvm fördelat på 125 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till 3,4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se.