NP3 Fastigheter AB:s (publ) handel på Nasdaq Stockholm inleds idag.

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier genom nyemission av 6 666 667 aktier (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för teckning av aktier i Bolaget har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Handeln i Bolagets aktier inleds idag på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Beskrivning av erbjudandet i korthet

  • Teckningskursen uppgick till 30 SEK per aktie.
  • Cirka 50 procent av erbjudandet har tilldelats allmänheten och cirka 50 procent tilldelades institutionella investerare i Sverige. Antalet ny aktieägare uppgår till cirka 6 000.
  • Erbjudandet omfattar totalt 6 666 667 nyemitterade aktier. Ytterligare 1 000 000 aktier kan komma att emitteras av Bolaget för att täcka övertilldelningen (”Övertilldelningsoptionen”[1]).
  • Efter erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i NP3 till 48 451 467 aktier givet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, vilken motsvarar 1 000 000 aktier.
  • Det totala värdet av erbjudandet inklusive Övertilldelningsoptionen uppgår till 230 MSEK.
  • Baserat på teckningskursen 30 SEK och om Övertilldelningsoptionen utnyttjas tillfullo uppgår värdet på NP3s samtliga aktier till 1 497 MSEK.
  • Handeln i NP3-aktien inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknad idag den 4 december 2014 under kortnamnet ”NP3”.


    [1] Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis, av Avanza Bank AB som stabiliseringsansvarig, under 30 dagar från första handelsdagen.


Andreas Nelvig, vd, kommenterar:

”Det är väldigt roligt att vi haft ett stort intresse för NP3s notering från såväl allmänheten som institutionella investerare. Vi hade som mål att få 1 500 nya aktieägare men genom det stora intresset välkomnar vi nu 6 000 nya aktieägare till NP3. Jag ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för NP3.” 

Rickard Backlund, styrelseordförande, kommenterar:

”NP3s utveckling har sedan starten 2010 varit mycket god och vi ser fram emot att föra NP3 vidare i en noterad miljö. Det är styrelsens bedömning att en notering gynnar fortsatt expansion och utveckling.Det kapital som NP3 tillförs genom emissionen kommer främst att användas för kompletterande förvärv på befintliga marknader.”

Rådgivare

Catella Corporate Finance Stockholm HB är finansiell rådgivare och Avanza Bank AB är emissionsinstitut och selling agent i samband med Erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen besök www.np3fastigheter.se eller kontakta:

Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se.

Rickard Backlund, styrelseordförande, telefon 070-655 99 60

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2014, kl. 07.00.

Om NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Fastighetsbeståndet bestod per 30 september 2014 av 121 förvaltningsfastigheter med en total uthyrbar area om 458 000 kvadrat meter och ett fastighetsvärde om 3,2 MDSEK. Marknadsområden är Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa övriga jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i NP3 i någon jurisdiktion, varken från NP3, Catella Corporate Finance Stockholm HB (”Catella”), Avanza Bank AB (”Avanza”) eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA. NP3 Fastigheter AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperna i Erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet som har offentliggjorts av NP3 och finns tillgängligt på NP3s webbplats, www.np3fastigheter.se.

Catella och Avanza företräder NP3 och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än NP3 för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner (”high net worth entities”), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om NP3 anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Bolagets framtida prestation och de branscher inom vilka det är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per tidpunkten för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.