NP3 Fastigheter Årsstämma

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 23 april 2015 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara 27 april 2015. Utbetalning beräknas ske torsdagen den 30 april 2015. 

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till åtta och inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Christian Hahne, Per-Olof Jämtberg, Anders Öquist, Anders Nilsson, Lisa Flodin och Rickard Backlund samt nyval av Elisabeth Norman. Till styrelsens ordförande omvaldes Rickard Backlund. 

Styrelsearvode ska utgå med 75.000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 200.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av investeringskommittén ska erhålla ett tilläggsarvode med 50.000 kronor till var och en. Ledamot i revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode med 25.000 kronor till var och en. Besluten innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i utskott/kommittéer, uppgår till 1 000 000 kronor. 

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Stämman beslutade att oförändrade principer skall gälla för valberedningen och att dessa gäller tills vidare.
Stämman valde KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. 

Årsstämman bemyndigande styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd teckningslikvidsvolym om högst 4 800 000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport. 

Skälet till att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda aktier till investerare i samband med ett eller flera förvärv.  De nya aktierna skall emitteras till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen.­­­

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se
Rickard Backlund, styrelsens ordförande, telefon 070 655 99 60  

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015, kl. 07.00.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 490 000 kvm fördelat på 127 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 3,4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se.