NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2017

Januari-december 2017
  • Intäkterna ökade med 28 procent till 677 mkr (529).
  • Driftöverskottet ökade med 25 procent till 477 mkr (383).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 245 mkr (243).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 447 mkr (407) vilket motsvarar 8,22 kr/aktie (7,89).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 med 2,70 kr/stamaktie (2,40). Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 168 mkr (130) vilket motsvarar en ökning med 29 procent.

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Det är ett fortsatt gynnsamt marknadsläge inom fastighetssektorn. Under rådande förutsättningar gäller det att vara ödmjuk. Det är viktigt att kunna skilja på vad vi själva kan påverka och vad som styres av externa omständigheter. Det goda affärsklimatet med många möjligheter kräver även att vi är fortsatt selektiva med vilka affärer vi genomför.

Under året har vi förvärvat fastigheter för knappt en och en halv miljard kronor. Det största förvärvet var i Östersund där vi köpte ett bestånd i Stadsdel Norr som innefattade cirka 25 procent vakans. Efter ett gediget uthyrningsarbete av vår lokala organisation är vakanssiffran nere på nio procent. Förvaltningsresultatet lyfte med 60 miljoner kronor under 2017 vilket motsvarar nästan 25 procent i tillväxt. Ökningen motiveras av förvärv under året och även föregående år.

Vi avslutar året med ett resultat för fjärde kvartalet som belastades med höga kostnader relaterade till den stränga vintern samt en centraladministration med omställningskostnader. Med tanke på att det enligt uppgift var senast 1981 vi hade dessa snömängder i vår geografi finns det anledning att förvänta sig att effekten av vintern även påverkar 2018. Kostnaderna är inte bara i form av snöröjning utan kan också komma att avse reparationer av följdskador. Omställningen i centraladministrationen förklaras av att vi valt att anställa egen personal i större omfattning för den ekonomiska förvaltningen. Dessa planerade omstruktureringar leder till effektivitetsvinster för bolaget, vilka ger full effekt under början av tredje kvartalet 2018. Detta till trots visar NP3 tillväxt med fyra procent i förvaltningsresultat och 14 procent i driftöverskottet under kvartalet.

Det positiva marknadsläget påverkar marknadsvärdet på bolagets fastighetsbestånd. På balansdagen uppgick marknadsvärdet på fastighetsbeståndet till 7 732 miljoner kronor vilket innebär en värdeförändring om 245 miljoner kronor. Det goda marknadsläget har även gett en skjuts till organisationens förtjänstfulla uthyrningsarbete. Nettouthyrningen under 2017 uppgick till 27,5 miljoner kronor som till stor del börjar löpa under 2018.

Ser vi till transaktioner har bolaget börjat året med stor aktivitet. Vi tillträdde förvärvet från Ankarhagen bestående av bilprovningsfastigheter och bilhallar med ett fastighetsvärde på 180 miljoner kronor den 15 februari. Förvärvet av Norrlandspojkarna i Sundsvall, som uppgår till 514 miljoner kronor i fastighetsvärde, beräknar vi tillträda under mars. Dessa förvärv uppgår till i snitt strax under åtta procent i direktavkastning inklusive de utställda hyresgarantierna i förvärvet av Norrlandspojkarna. För att finansiera dessa förvärv har vi en pågående preferensaktieemission om 288 miljoner kronor. Dessa belastar NP3 med en årlig utdelning om cirka 22 miljoner.

Kan vi göra förvärv på motsvarande nivåer bidrar preferensaktierna till en ökad intjäning för bolaget och våra aktieägare. Dessutom bidrar preferensaktierna till en flexiblare finansiering och en mer diversifierad kapitalstruktur. Styrelsen har föreslagit en utdelning om totalt 168 miljoner kronor, motsvarande 56 procent av utdelningsgrundande resultat (förvaltningsresultat efter betald skatt). 147 miljoner kronor avser utdelning till stamaktieägarna vilket motsvarar 2,70 kronor per stamaktie, en ökning om 13 procent jämfört med i fjol.

Bolaget bedömer att den framtida intjäningsförmågan per stamaktie uppgår till 6,39 kronor. Intjäningen beräknas fortsätta att öka, även med hänsyn taget till utdelningen på preferensaktierna, till största delen tack vare förvärvade fastigheter. Men även den nettouthyrning som skett under 2017 kommer att bidra positivt till intjäningen. 

Jag ser fram emot det innevarande året. Vi har goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa. Förutsättningar som jag skall göra allt jag kan för att förvalta på allra bästa sätt tillsammans med NP3s engagerade personal som jag har att tacka för ett gott 2017!

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08:00 CET

 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 31 december 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 934 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 234 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 7,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.