NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2018

Januari-december
  • Intäkterna ökade med 24 procent till 842 mkr (677).
  • Driftöverskottet ökade med 24 procent till 590 mkr (477).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 382 mkr (315), motsvarade 6,54 kr/stamaktie (5,79).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 212 mkr (245).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 468 mkr (447) vilket motsvarar 8,04 kr/stamaktie (8,22).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 med 3,00 kr/stamaktie (2,70) med utbetalning vid två tillfällen om vardera 1,50 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 206 mkr (168) vilket motsvarar en ökning med 23 procent.

Vd Andreas Nelvig kommenterar:

Förvaltningsresultatet för kvartalet ökade med 55 procent och för 2018 med 21 procent. Det stigande resultatet var framför allt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till 10,5 miljarder kronor mot 7,7 miljarder vid ingången av året.

Den positiva nettouthyrningen indikerar en fortsatt god konjunktur på hyresmarknaden. Aktiviteten är hög i samtliga av våra marknader och med fortsatt konjunkturläge och rådande ränta ser marknaden gynnsam ut.

Under 2018 har vi minskat vakansen med 14 miljoner kronor. Årets förvärv har dock adderat 25 miljoner i vakans vilket ger en nettoökning av vakansvärdet med 11 miljoner under året. Inför 2019 är det en prioritering och utmaning att fortsätta minska vakansen i befintligt bestånd då vi gick in i året med ett stort antal uppsagda avtal med avflyttning under 2019.

Under kvartalet tillträdde NP3 sitt historiskt största förvärv om 1,2 miljarder. Ett förvärv som vid förvärvstillfället gav 7,3 procent i avkastning med långa stabila kassaflöden. För att finansiera förvärvet genomfördes vår andra företrädesemission av preferensaktier för året. Emissionen på cirka 300 miljoner var fullt ut garanterad och tecknades till 144 procent. Att bolaget under 2018 emitterat preferensaktier ska ses som ett komplement till övrig finansiering som bidrar till ökad flexibilitet och diversifiering av finansieringsstrukturen.

Styrelsens förslag till utdelning om totalt 206 miljoner kronor motsvarar 58 procent av det utdelningsgrundande resultatet och innebär en ökning om 23 procent. Per stamaktie förslås en ökning om 11 procent motsvarande en utdelning om 3 kronor per aktie med utbetalning vid två tillfällen. Motivet bakom delad utbetalning är att få en jämnare likviditet under året som i högre grad sammanfaller med bolagets kassaflöde. Per preferensaktie föreslås en utdelning om 2 kronor med kvartalsvis utbetalning.

Förvaltningsresultatet i intjäningsförmågan har tack vare tillväxten i fastighetsbeståndet samt investeringar i befintliga fastigheter ökat med 41 procent. Intjäningsförmågan visar ett förvaltningsresultat om 489 miljoner kronor vilket efter preferensaktieutdelning innebär ett förvaltningsresultat per stamaktie om 8,20 kronor före skatt att jämföra med 6,39 kronor vid ingången av året. NP3s intjäningsförmågaper stamaktie har under året vuxit med 28 procent med bibehållen soliditet och skuldkvot. Det har därmed varit en tillväxt som varit till gagn för våra aktieägare, och som jag ser det, utan att ta högre risk.

För 2019 är målet att tillväxten för bolaget ska fortsätta. För att även fortsättningsvis kunna vara selektiva i våra förvärv och öka antalet möjliga affärer kan det bli aktuellt för NP3 att addera ytterligare en huvudort till beståndet under 2019. NP3s fokus är dock fortfarande norra Sverige. Vi har i början av 2019 frånträtt en del fastigheter i mellersta Sverige, främst i mindre kommuner i Värmland. Vi äger efter försäljningen fastigheter för cirka 500 miljoner kronor utanför norra Sverige.

Det gångna året bjöd på utmaningar så som flera stora förvärv snörekord och organisationsförändringar. Jag vill rikta ett stort tack till vår personal som med beröm hanterat hög arbetsbelastning och förändringar och därmed gjort vår utveckling möjlig.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, verkställande direktör, telefon: 070-31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 klockan 08:00. 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 308 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 344 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 31 december 2018 uppgick till 10,5 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.